تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

چه دمایی در مقیاس کلوین چهار برابر همان دما در مقیاس سلسیوس است؟

 1.  
  91
     
 2.  
  182
     
 3.  
  364
     
 4.  
  341
     

پاسخ: گزینۀ 3
Tθ+273 , T=4θ
4θ=θ+273θ=91
T=91+273=364

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده