حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

فال حافظ

غزل شمارهٔ 197

1. شاهدان گر دلبری زین سان کنند

2. زاهدان را رخنه در ایمان کنند

3. هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد

4. گلرخانش دیده نرگسدان کنند

5. ای جوان سروقد گویی ببر

6. پیش از آن کز قامتت چوگان کنند

7. عاشقان را بر سر خود حکم نیست

8. هر چه فرمان تو باشد آن کنند

9. پیش چشمم کمتر است از قطره‌ای

10. این حکایت‌ها که از طوفان کنند

11. یار ما چون گیرد آغاز سماع

12. قدسیان بر عرش دست افشان کنند

13. مردم چشمم به خون آغشته شد

14. در کجا این ظلم بر انسان کنند

15. خوش برآ با غصه‌ای دل کاهل راز

16. عیش خوش در بوته هجران کنند

17. سر مکش حافظ ز آه نیم شب

18. تا چو صبحت آینه رخشان کنند

ابیات برگزیده

* من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست
* بیشتر زین چه حکایت بکند غمازم
شعر کامل
سعدی
* وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی
* حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی
شعر کامل
حافظ
* صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم
* همه دانند که در صحبت گل خاری هست
شعر کامل
سعدی