لغت‌نامۀ هوشمند
با دوبار کلیک کردن بر روی کلمه (در کامپیوتر) و یا نگهداشتن انگشت بر روی کلمه (در دستگاه‌های لمسی) می‌توانید کل و یا قسمتی از آن را انتخاب کرده و معنی آن را در لغت‌نامه ملاحظه فرمایید.
حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

فال حافظ

غزل شمارهٔ 289

1. مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش

2. لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش

3. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی

4. بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

5. من همان به که از او نیک نگه دارم دل

6. که بد و نیک ندیده‌ست و ندارد نگهش

7. بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید

8. گر چه خون می‌چکد از شیوه چشم سیهش

9. چارده ساله بتی چابک شیرین دارم

10. که به جان حلقه به گوش است مه چاردهش

11. از پی آن گل نورسته دل ما یا رب

12. خود کجا شد که ندیدیم در این چند گهش

13. یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند

14. ببرد زود به جانداری خود پادشهش

15. جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانه در

16. صدف سینه حافظ بود آرامگهش

ابیات برگزیده

* عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
* که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
شعر کامل
حافظ
* چو حافظ در قناعت کوش و از دنیی دون بگذر
* که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی‌ارزد
شعر کامل
حافظ
* ای خون دوستانت به گردن، مکن بزه
* کس برنداشتست به دستی دو خربزه
شعر کامل
رودکی