حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

فال حافظ

غزل شمارهٔ 343

1. چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم

2. کز چاکران پیر مغان کمترین منم

3. هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش

4. ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم

5. از جاه عشق و دولت رندان پاکباز

6. پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکنم

7. در شان من به دردکشی ظن بد مبر

8. کآلوده گشت جامه ولی پاکدامنم

9. شهباز دست پادشهم این چه حالت است

10. کز یاد برده‌اند هوای نشیمنم

11. حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس

12. با این لسان عذب که خامش چو سوسنم

13. آب و هوای فارس عجب سفله پرور است

14. کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم

15. حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی

16. در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم

17. تورانشه خجسته که در من یزید فضل

18. شد منت مواهب او طوق گردنم

ابیات برگزیده

* پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بدست
* تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبدست
شعر کامل
سعدی
* از صحبت مردم دل ناشاد گریزد
* چون آهوی وحشی که ز صیاد گریزد
شعر کامل
رهی معیری
* ای ز عشقت عالمی ویران شده
* قصد این ویرانه کردی عاقبت
شعر کامل
مولوی