تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

گرم‌ترین نقطهٔ روی زمین، ناحیه‌ای در کویر لوت است که دمای آن تا حدود 70 °C گزارش شده است. این دما برحسب فارنهایت و کلوین از راست به چپ کدام است؟

 1.  
  94
  ،
  203
     
 2.  
  158
  ،
  343
     
 3.  
  94
  ،
  343
     
 4.  
  158
  ،
  203
     

پاسخ: گزینۀ 2
θ=70 °C
F=95θ+32
F=95×70+32=158
Tθ+273
T=70+273=343 K

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده