تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

دماسنجی دمای ذوب یخ را 30 و دمای جوشیدن آب را 110 نشان می‌دهد. این دماسنج دمای 50 °C را چه عددی نشان می‌دهد؟

 1.  
  50
     
 2.  
  60
     
 3.  
  70
     
 4.  
  80
     

پاسخ: گزینۀ 3
θ-θ1θ2-θ1=x-x1x2-x1
θ-0100-0=x-30110-308θ=10x-300
8×50=10x-300x=70

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده