تألیفی

فیزیک

اندازه‌گیری

فیزیک: دانش بنیادی

کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

  1.   آنچه بیش از همه در پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده و می‌کند، تفکر نقادانه و اندیشه‌ورزی فعال است.    
  2.   برای آنکه بتوانیم مقادیر حاصل از اندازه‌گیری‌ها را با هم مقایسه کنیم برای هر کمیت باید یکای معینی تعیین کنیم.    
  3.   قوانین، مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی توسط آزمایش مورد آزمون قرار گیرند و برای آزمایش به اندازه‌گیری نیاز داریم.    
  4.   هر چیزی که قابل افزایش و کاهش باشد و بتوان آن را اندازه‌گیری کرد را کیفیت می‌گویند.    

پاسخ: گزینۀ 4
هر چیزی که قابل افزایش و کاهش باشد و بتوان آن را اندازه‌گیری کرد را کمیت می‌گویند.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده