ریاضی 91

فیزیک

گرما

انبساط گرمایی

به یک میله آنقدر گرما می‌دهیم تا طول آن یک درصد افزایش یابد. حجم آن تقریباً چند درصد افزایش می‌یابد؟

 1.  
  0/5
     
 2.  
  1
     
 3.  
  2
     
 4.  
  3
     

پاسخ: گزینۀ 4
درصد تغییرات طول برابر است با ΔLL1×100 و درصد تغییرات حجم برابر است با ΔVV1×100:
ΔVV1=3αΔT , ΔLL1=αΔT
ΔVV1=3ΔLL1

درصد تغییرات حجم سه برابر درصد تغییرات طول است.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده