ریاضی 93 خارج کشور

فیزیک

گرما

انبساط گرمایی

دو میلۀ فلزی A و B در دمای 20 °C به ترتیب 50 cm و 70 cm می‌باشند. دمای دو میله را 30 °C افزایش می‌دهیم. باز هم اختلاف طول آنها 20 cm می‌شود. نسبت ضریب انبساط طولی میلۀ A به ضریب انبساط طولی میلۀ B کدام است؟

 1.  
  37
     
 2.  
  73
     
 3.  
  57
     
 4.  
  75
     

پاسخ: گزینۀ 4
اختلاف طول دو میله بعد از افزایش دما همان 20 cm باقی می‌ماند. یعنی دو میله به یک اندازه تغییر طول داشته‌اند:
ΔLB=ΔLAαBL1BΔT=αAL1AΔT
αAαB=L1BL1A=7050=75

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده