ریاضی 90 خارج کشور

فیزیک

گرما

انبساط گرمایی

دمای یک میلۀ فلزی از θ1 به θ2 می‌رسد. اگر طول آن 0/1 درصد افزایش یابد، چگالی آن تقریباً ............

 1.  
  0/1
  درصد کاهش می‌یابد.    
 2.  
  0/3
  درصد کاهش می‌یابد.    
 3.  
  0/1
  درصد افزایش می‌یابد.    
 4.  
  0/3
  درصد افزایش می‌یابد.    

پاسخ: گزینۀ 2
با توجه به صورت سوال طول میله 0/1 درصد افزایش یافته، یعنی:
ΔLL1×100=0/1ΔLL1=10-3
ΔL=αL1ΔTΔLL1=αΔT=10-3
ρ2=ρ11-βΔTΔρ=-ρ1βΔT
Δρρ1=-βΔT  β=3α  =-3αΔT=-3×10-3
Δρρ1×100=-0/3

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده