تألیفی

فیزیک

گرما

انبساط گرمایی

یک ظرف شیشه‌ای به حجم یک لیتر در دمای 30 °C به طور کامل از گلیسیرین پر شده است. اگر دما را به 50 °C برسانیم، چند سانتی‌متر مکعب گلیسیرین از ظرف بیرون می‌ریزد؟ (αشیشه=10-5 1K و βگلیسیرین=5×10-4 1K)

 1.  
  47
     
 2.  
  4/7
     
 3.  
  94
     
 4.  
  9/4
     

پاسخ: گزینۀ 4
در این افزایش دما حجم ظرف و گلیسیرین هر دو افزایش می‌یابد اما چون افزایش حجم مایعات از جامدات بیشتر است مقداری گلیسیرین از ظرف بیرون می‌ریزد:
1 L=1000 cm3 , ΔT=5030=20 °C
ΔVگلیسیرینΔVظرف=βگلیسیرینV1ΔT3αشیشهV1ΔT
ΔVگلیسیرینΔVظرف=βگلیسیرین3αشیشهV1ΔT
=5×1043×105×103×20=9/4 cm3

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده