سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تجربی 85

فیزیک

گرما

انبساط گرمایی

در درون یک مکعب فلزی به ضلع 20 cm حفرۀ خالی کروی به شعاع 5 cm وجود دارد. اگر در اثر افزایش دما ضلع مکعب به اندازۀ 0/004 میلی‌متر افزایش یابد، شعاع حفره ............ می‌یابد.

 1.  
  0/001
  میلی‌متر کاهش    
 2.  
  0/001
  میلی‌متر افزایش    
 3.  
  0/003
  میلی‌متر کاهش    
 4.  
  0/003
  میلی‌متر افزایش    

پاسخ: گزینۀ 2
دما افزایش پیدا کرده و مکعب منبسط شده است بنابراین شعاع حفره نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند:
 L1=20 cm , ΔL=0/004 mm
  
 R1=5 cm , ΔR=?
ΔLΔR=L1αΔTR1αΔT0/004ΔR=205
ΔR=0/001 mm

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده