سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تجربی 91

فیزیک

گرما

گرما

یک گلولۀ سربی به جرم 20 گرم با سرعت 400 ms به یک قطعه چوب برخورد می‌کند و درون آن متوقف می‌شود. اگر 50 درصد انرژی جنبشی گلوله صرف گرم کردن خودش شود و گرمای ویژۀ سرب 125 Jkg.K باشد، دمای گلوله چند کلوین افزایش می‌یابد؟

 1.  
  320
     
 2.  
  593
     
 3.  
  640
     
 4.  
  913
     

پاسخ: گزینۀ 1
m=20 g=0/02 kg , Q=50100K=12K
mcΔT=1212mv2
0/02×125×ΔT=12×12×0/02×4002
ΔT=320 K

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده