ریاضی 92 خارج کشور

فیزیک

اندازه‌گیری

چگالی

چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم‌های اولیۀ VA و VB برابر 0/75 گرم بر سانتی‌متر مکعب است. اگر چگالی مایع A برابر 600 glit و چگالی مایع B برابر 800 glit باشد، VA چند برابر VB است؟

 1.  
  3
     
 2.  
  4
     
 3.  
  13
     
 4.  
  14
     

پاسخ: گزینۀ 3
ρمخلوط=0/75 gcm3=0/75 gcm3×103
ρمخلوط=750 glit
ρمخلوط=mA+mBVA+VB  m=ρV =ρAVA+ρBVBVA+VB
750=600VA+800VBVA+VB
750VA+VB=600VA+800VB
150VA=50VBVAVB=13

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده