چگالی

جرم واحد حجم هر ماده را چگالی آن ماده می‌گویند. یعنی اگر ماده همگنی دارای جرم m و حجم V باشد چگالی ρ (رو) آن به صورت زیر تعریف می‌شود و یکای آن در SI کیلوگرم بر متر مکعب (kgm3) است:
ρ=mV
یکی دیگر از یکاهای متداول چگالی، گرم بر سانتی‌متر مکعب (gcm3) است:
1 kgm3=1×103 g(102 cm)3=1×103 g106 cm3=103gcm3
1  gcm3=103 kgm3
یکاهای متداول دیگر برای چگالی kglit و glit می‌باشند.
یکا و اعداد
1) تبدیل گرم بر سانتی‌متر مکعب به کیلوگرم بر متر مکعب و برعکس:
 gcm3  ÷1000  ×1000  kgm3
2) تبدیل لیتر به متر مکعب و برعکس:
هر متر مکعب برابر 1000 لیتر است.
lit  ×1000  ÷1000  m3
3) تبدیل لیتر به سانتی‌متر مکعب و برعکس:
هر لیتر برابر 1000 سانتی‌متر مکعب است.
lit  ÷1000  ×1000  cm3
مثال جرم جسمی 80 گرم و حجم آن 50 سانتی‌متر مکعب است. چگالی این جسم را برحسب یکاهای پرکاربرد چگالی محاسبه کنید. ( gcm3 , kgm3 , kglit , glit )

1) gcm3 : 

m=80 g , V=50 cm3 ρ=mV=8050=1/6 gcm3


2) kgm3 : 

m=80 g=8×10-2 kg , V=50 cm3=5×10-5 m3
ρ=8×10-25×10-5=85×103=1600 kgm3

راه حل سریع: با توجه به رابطه

1 gcm3=103 kgm3
خواهیم داشت:

1/6 gcm3=1/6×103 kgm3=1600 kgm3

3) glit :

m=80 g , V=50 cm3=50×10-3 lit
ρ=805×10-2=1/6×103=1600 glit

4) kglit :

m=80 g=8×10-2 kg , V=50 cm3=5×10-2 lit
ρ=8×10-25×10-2=1/6 kglit

نتایج بدست آمده از مثال بالا:
gcm3=kglit
kgm3=glit
ریاضی 92

1 درون استوانۀ مدرجی آب وجود دارد. گلولۀ توپری به جرم 42 گرم را داخل آب می‌اندازیم. سطح آب از 50 cm3 به 54 cm3 می‌رسد. چگالی گلوله چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

 1.  
  3/5
     
 2.  
  10/5
     
 3.  
  21
     
 4.  
  42
     

پاسخ: گزینۀ 2
اختلاف سطح آب در استوانه برابر حجم گلوله است.
V=54-50=4 cm3 , m=42 g
ρ=42 g4 cm3=10/5 gcm3

مقایسه چگالی دو جسم:

جسم A به جرم mA و حجم VA و جسم B به جرم mB و حجم VB می‌باشند:
ρ=mV  ρAρB=mAmB×VBVA
ریاضی 91 خارج کشور

2 چگالی جسم A​‏، ​‏‏1/5 برابر چگالی جسم B است. اگر جرم 500 سانتی‌متر مکعب از جسم B برابر 200 گرم باشد، جرم 200 سانتی‌متر مکعب از جسم A چند گرم است؟

 1.  
  120
     
 2.  
  180
     
 3.  
  240
     
 4.  
  360
     

پاسخ: گزینۀ 1
ρA=1/5 ρB , mB=200 g
VB=500 cm3 , VA=200 cm3
ρAρB=mAmB×VBVA1/5=mA200×500200
5mA=600mA=120 g
اگر چند مایع مخلوط نشدنی را در ظرفی بریزیم مایع با چگالی بیشتر در کف ظرف و مایع با چگالی کمتر بالاتر قرار می‌گیرد.
نحوه قرار گرفتن چند مایع مخلوط نشدنی با چگالی متفاوت بر روی هم
چگالی بنزین 6/80×102 kgm3 است. اگر برای خاموش کردن بنزین شعله‌ور از آب استفاده کنیم با توجه به اینکه چگالی بنزین کمتر از آب است، بنزین روی سطح آب می‌ماند، بنابراین آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله‌ور نیست.
جرم بیشتر یا اصطلاحاً سنگین‌تر بودن یک جسم دلیلی بر بیشتر بودن چگالی آن نیست. برای مثال اگر یک پرتقال را با پوست درون آب بیندازیم روی سطح آب شناور می‌ماند اما اگر آن را بدون پوست درون آب بیندازیم با اینکه جرم آن کم شده اما درون آب فرو می‌رود زیرا با کندن پوست پرتقال حجم آن نسبت به جرم آن کاهش بیشتری پیدا می‌کند در نتیجه چگالی آن افزایش می‌یابد.

چگالی مخلوط چند ماده (آلیاژ):

اگر دو یا چند ماده به جرم‌های m1، m2 و ... و حجم‌های V1، V2 و ... را با هم مخلوط کنیم، چگالی ماده مخلوط از رابطۀ زیر محاسبه می‌شود:
ρمخلوط=m1+m2+...V1+V2+...
ریاضی 92 خارج کشور

3 چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم‌های اولیۀ VA و VB برابر 0/75 گرم بر سانتی‌متر مکعب است. اگر چگالی مایع A برابر 600 glit و چگالی مایع B برابر 800 glit باشد، VA چند برابر VB است؟

 1.  
  3
     
 2.  
  4
     
 3.  
  13
     
 4.  
  14
     

پاسخ: گزینۀ 3
ρمخلوط=0/75 gcm3=0/75 gcm3×103
ρمخلوط=750 glit
ρمخلوط=mA+mBVA+VB  m=ρV =ρAVA+ρBVBVA+VB
750=600VA+800VBVA+VB
750VA+VB=600VA+800VB
150VA=50VBVAVB=13

محاسبه حجم حفرۀ خالی داخل یک جسم:

برای این کار با استفاده از جرم و چگالی حجم واقعی جسم را محاسبه می‌کنیم سپس از حجم ظاهری جسم کم می‌کنیم، عدد بدست آمده حجم حفرۀ خالی است:
Vحفره=Vظاهری-Vواقعی
ریاضی 88

4 طول هر ضلع یک مکعب 10 cm و جرم آن 6 kg است. اگر چگالی فلز 8 gcm3 باشد، مکعب:

 1.   توپر و حجم آن
  750 cm3
  است.    
 2.   توپر و حجم آن
  1000 cm3
  است.    
 3.   حفره‌ای خالی دارد و حجم حفره
  750 cm3
  است.    
 4.   حفره‌ای خالی دارد و حجم حفره
  250 cm3
  است.    

پاسخ: گزینۀ 4
Vظاهری=10 cm×10 cm×10 cm=1000 cm3
m=6 kg=6000 g , ρ=8 gcm3
Vواقعی=mρ=60008=750 cm3
Vحفره=Vظاهری-Vواقعی=1000-750=250 cm3

نمودار چگالی:

نمودار چگالی m-Vنمودار چگالی V-m
در نمودار m_V هرچه شیب نمودار بیشتر باشد چگالی آن بیشتر است ولی در نمودار V_m هرچه شیب نمودار کمتر باشد چگالی آن بیشتر است.

حجم برخی شکل‌های پرکاربرد:

حجم شکل‌های پرکاربردحجم کره و استوانۀ توخالی
تألیفی

5 سه مایع مخلوط نشدنی ‏‎‏‏A، ‏‏B و C را در ظرفی ریخته‏‏‌ایم. با توجه به نمودار زیر:

 1.   مایع
  A
  در بالای ظرف قرار می‏‏‌گیرد.    
 2.  
  ρC>ρB>ρA
     
 3.   مایع
  C
  در کف ظرف قرار می‏‏‌گیرد.    
 4.   هر سه گزینه    

پاسخ: گزینۀ 4
در نمودار m_V هرچه شیب نمودار بیشتر باشد چگالی آن بیشتر است و از بین چند مایع مخلوط نشدنی هرچه چگالی بیشتر باشد آن مایع پایین‏‏‌تر از بقیه قرار می‏‏‌گیرد.

تستقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده