ریاضی 92

فیزیک

اندازه‌گیری

چگالی

درون استوانۀ مدرجی آب وجود دارد. گلولۀ توپری به جرم 42 گرم را داخل آب می‌اندازیم. سطح آب از 50 cm3 به 54 cm3 می‌رسد. چگالی گلوله چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

 1.  
  3/5
     
 2.  
  10/5
     
 3.  
  21
     
 4.  
  42
     

پاسخ: گزینۀ 2
اختلاف سطح آب در استوانه برابر حجم گلوله است.
V=54-50=4 cm3 , m=42 g
ρ=42 g4 cm3=10/5 gcm3

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده