ریاضی 91 خارج کشور

فیزیک

اندازه‌گیری

چگالی

چگالی جسم A​‏، ​‏‏1/5 برابر چگالی جسم B است. اگر جرم 500 سانتی‌متر مکعب از جسم B برابر 200 گرم باشد، جرم 200 سانتی‌متر مکعب از جسم A چند گرم است؟

 1.  
  120
     
 2.  
  180
     
 3.  
  240
     
 4.  
  360
     

پاسخ: گزینۀ 1
ρA=1/5 ρB , mB=200 g
VB=500 cm3 , VA=200 cm3
ρAρB=mAmB×VBVA1/5=mA200×500200
5mA=600mA=120 g

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده