تألیفی

فیزیک

کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

کدام گزینه نادرست است؟

  1.   کار برایند نیروهای وارد بر جسم در یک جابه‌جایی با تغییر انرژی جنبشی جسم در این جابه‌جایی برابر است.    
  2.   اگر کار برایند نیروهای وارد بر جسم مثبت باشد، انرژی جنبشی جسم کاهش می‌یابد.    
  3.   اگر کار برایند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، جسم با تندی ثابت در حرکت است.    
  4.   اگر کار برایند نیروهای وارد بر جسم منفی باشد، حرکت جسم کند‌شونده است.    

پاسخ: گزینۀ 2
اگر کار برایند نیروهای وارد بر جسم مثبت باشد، انرژی جنبشی و تندی جسم افزایش می‌یابد.
Wt=K2-K1  Wt>0  K2>K1v2>v1

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده