کار و انرژی جنبشی

اگر در حین جابه‌جایی جسمی، نیروی خالصی به آن وارد شود، کار کل انجام شده روی جسم ممکن است مثبت یا منفی باشد. اگر این نیروی خالص کار مثبتی روی جسم انجام دهد به معنای دادن انرژی به آن است و اگر کار منفی روی جسم انجام دهد به معنای گرفتن انرژی از آن است.
رابطۀ بین کار کل انجام شده روی یک جسم و تغییر انرژی جنبشی آن به قضیهٔ کار_انرژی جنبشی معروف است. مطابق این قضیه، کار کل انجام شده روی یک جسم با تغییر انرژی جنبشی آن برابر است:
Wt=K2-K1=12m(v22-v12)
هنگامی که کار کل انجام شده مثبت باشد انرژی جنبشی جسم افزایش می‌یابد (انرژی جنبشی پایانی بزرگ‌تر از انرژی جنبشی آغازی است) و جسم در پایان جابه‌جایی تندتر از آغاز آن حرکت می‌کند:
Wt>0K2>K1 , v2>v1
هنگامی که کار کل انجام شده منفی باشد انرژی جنبشی جسم کاهش می‌یابد (انرژی جنبشی پایانی کوچک‌تر از انرژی جنبشی آغازی است) و جسم در پایان جابه‌جایی کندتر از آغاز آن حرکت می‌کند:
Wt<0K2<K1 , v2<v1
هنگامی که کار کل انجام شده صفر باشد انرژی جنبشی جسم در دو نقطۀ آغازی و پایانی یکسان و تندی آن نیز در این دو نقطه برابر است:
Wt=0K2=K1 , v2=v1
قضیۀ کار_انرژی جنبشی نه تنها برای حرکت یک جسم روی مسیری مستقیم معتبر است، بلکه اگر جسم روی هر مسیر خمیده‌ای نیز حرکت کند، می‌توان از آن استفاده کرد.
تألیفی

1 اتومبیلی به جرم 800 کیلوگرم که با تندی 10 ms در جاده افقی در حرکت است، ترمز می‌کند و پس از طی مسافتی متوقف می‌گردد. کار برایند نیروهای وارد بر اتومبیل در مدت زمان ترمز کردن چند ژول است؟

 1.  
  -8×103
     
 2.  
  -4×104
     
 3.  
  8×103
     
 4.  
  4×104
     

پاسخ: گزینۀ 2
m=800 kg , v1=10 ms , v2=0
Wt=K2-K1=12mv22-v12
Wt=12×800×0-102=-4×104
تألیفی

2 جسمی به جرم 8 kg با تندی ثابت 10 ms روی خط راست حرکت می‌کند. چه نیرویی بر حسب نیوتون و در کدام جهت باید در راستای حرکت به آن وارد شود تا پس از طی مسافت 8 متر انرژی جنبشی آن به 1200 ژول برسد؟

 1.  
  100
  و در جهت حرکت    
 2.  
  50
  و در جهت حرکت    
 3.  
  50
  و در خلاف جهت حرکت    
 4.  
  100
  و در خلاف جهت حرکت    

پاسخ: گزینۀ 1
انرژی جنبشی قبل از وارد کردن نیرو برابر است با:
m=8 kg , v1=10 ms
K1=12mv12=12×8×102=400 J

پس نیرو باید در جهت حرکت جسم وارد شود تا انرژی جنبشی آن از 400 به 1200 ژول برسد.
WF=K2-K1Fcosθd=K2-K1
 cosθ=1  F×8=1200-400=800
F=100 N
تألیفی

3 چتربازی به جرم کل 80 kg، از بالونی که در ارتفاع 800 m از سطح زمین است، با تندی 5 ms به بیرون بالون می‌پرد. اگر او با تندی 10 ms به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز در طول مسیر چند کیلو ژول است؟ (g=10 ms2)

 1.  
  +643
     
 2.  
  -643
     
 3.  
  +637
     
 4.  
  -637
     

پاسخ: گزینۀ 4
Wt=K2K1=12mv22-v12
Wوزن+Wمقاومت هوا=12mv22-v12
mgh+Wمقاومت هوا=12×80×10252
80×10×800+Wمقاومت هوا=3000
Wمقاومت هوا=637000 J=637 kJ
تألیفی

4 قایق A به جرم m و قایق B به جرم 2m، روی دریاچۀ افقی و بدون اصطحکاکی قرار دارند و نیروی ثابت و یکسان F به هر دو وارد می‌شود. هر دو قایق از حال سکون شروع به حرکت می‌کنند و از خط پایان به فاصلۀ d می‌گذرند. پس از عبور از خط پایان نسبت KAKB و vAvB از راست به چپ کدام است؟

 1.  
  12
  ،
  2
     
 2.  
  1
  ،
  2
     
 3.  
  1
  ،
  2
     
 4.  
  1
  ،
  22
     

پاسخ: گزینۀ 3
نیرو و جابه‌جایی یکسان است در نتیجه کار انجام شده روی هر دو قایق برابر است. چون دو قایق از حال سکون شروع به حرکت کردند پس انرژی جنبشی اولیۀ آنها صفر است:
FA=FB , dA=dBWA=WB
K1A=K1B=0  WA=WB  K2A=K2B
KAKB=1
KA=KB12×m×vA2=12×2m×vB2
vAvB=2
تألیفی

5 جرم یک خودرو به همراه راننده‌اش 840 kg است. وقتی این خودرو در یک مسیر پر پیچ و خم از موقعیت A به موقعیت B می‌رود، کار کل انجام شده روی خودرو 73500 J است. اگر تندی خودرو در موقعیت A برابر 54 kmh باشد، تندی آن در موقعیت B چند متر بر ثانیه است؟

 1.  
  20
     
 2.  
  72
     
 3.  
  10
     
 4.  
  36
     

پاسخ: گزینۀ 1
vA=54 kmh=54 kmh×1000 m1 km×1 h3600 s=15 ms
Wt=KB-KA=12mvB2-vA2
73500=12×840vB2-152175=vB2-225
vB2=400vB=20 ms
تألیفی

6 برای آنکه تندی خودرویی از v به 2v برسد باید کار کل W1t روی آن انجام شود. همچنین برای آنکه تندی خودرو از 2v به 3v برسد باید کار کل W2t روی آن انجام شود. نسبت W2tW1t کدام است؟

 1.  
  94
     
 2.  
  3
     
 3.  
  1
     
 4.  
  53
     

پاسخ: گزینۀ 4
W1t=12m4v2-v2=12m3v2
W2t=12m9v2-4v2=12m5v2
W2tW1t=53
تألیفی

7 گلوله‌ای به جرم 20 g و با تندی 100 ms به تنۀ درختی برخورد می‌کند و پس از طی مسافت 20 cm درون تنۀ درخت، متوقف می‌شود. اندازۀ نیروی میانگین وارد بر گلوله از طرف تنۀ درخت چند نیوتون است؟

 1.  
  250
     
 2.  
  400
     
 3.  
  500
     
 4.  
  800
     

پاسخ: گزینۀ 3
نیرویی که تنۀ درخت بر گلوله وارد می‌کند در خلاف جهت جابه‌جایی است که باعث توقف گلوله می‌شود. چون گلوله متوقف شده، تندی نهایی آن صفر است.
m=20 g=2×10-2 kg , v1=100 ms , v2=0 , d=20 cm=0/2 m
Wt=K2-K1Fcosθd=12mv22-v12
F×-1×0/2=12×2×10-2×0-1002
F=500 N
تألیفی

8 گلوله‌ای به جرم m درون سطح نیم‌کره‌ای از نقطۀ A رها می‌شود و پس از چند حرکت رفت و برگشت، در پایین سطح می‌ایستد. نسبت کار نیروی گرانشی زمین به کار نیروی اصطحکاک کدام است؟

 1.  
  1
     
 2.  
  -1
     
 3.  
  2
     
 4.  
  -2
     

پاسخ: گزینۀ 2
دو نیرو بر روی جسم کار انجام می‌دهند. یکی نیروی اصطحکاک و دیگری نیروی گرانشی زمین یا همان نیروی وزن؛ از طرفی تندی اولیه و نهایی جسم صفر است. در نتیجه:
Wt=Wmg+Wfk=K2-K1  v1=v2=0  =0
Wmg=-WfkWmgWfk=-1
تجربی 94 خارج کشور

9 در شکل روبه‌رو، جسم از بالاترین نقطۀ سطح شیب‌دار، بدون تندی اولیه رها می‌شود. اگر نیروی اصطحکاک جنبشی در طول مسیر 4 N باشد، تندی جسم در لحظۀ رسیدن جسم به پایین سطح چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ (‎g=10 ms2 ،‏ sin 37°=0/6)

 1.  
  45
     
 2.  
  410
     
 3.  
  25
     
 4.  
  210
     

پاسخ: گزینۀ 1
دو نیرو بر روی جسم کار انجام می‌دهند. یکی نیروی وزن و دیگری نیروی اصطحکاک:
sin37°=hd=6d=0/6d=10 m
Wmg+Wfk=mgh+fcos180°d=12mv22-0
2×10×6+4×-1×10=12×2×v22
v22=80v2=45
در حرکت دایره‌ای یکنواخت نیروی مرکزگرا همواره بر مسیر حرکت عمود می‌باشد (θ=90°cosθ=0)، در نتیجه کار انجام شده توسط نیروی مرکزگرا صفر است، انرژی جنبشی جسم تغییر نمی‌کند و تندی جسم ثابت می‌ماند. حرکت ماهواره‌ها به دور زمین حرکت دایره‌ای یکنواخت می‌باشد. با اینکه همواره نیروی وزن بر ماهواره وارد می‌شود اما چون این نیرو بر مسیر حرکت عمود می‌باشد، کار انجام شده بر روی ماهواره صفر می‌باشد و انرژی جنبشی آن تغییر نمی‌کند و با تندی ثابتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
تألیفی

10 کدام گزینه نادرست است؟

 1.   کار برایند نیروهای وارد بر جسم در یک جابه‌جایی با تغییر انرژی جنبشی جسم در این جابه‌جایی برابر است.    
 2.   اگر کار برایند نیروهای وارد بر جسم مثبت باشد، انرژی جنبشی جسم کاهش می‌یابد.    
 3.   اگر کار برایند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، جسم با تندی ثابت در حرکت است.    
 4.   اگر کار برایند نیروهای وارد بر جسم منفی باشد، حرکت جسم کند‌شونده است.    

پاسخ: گزینۀ 2
اگر کار برایند نیروهای وارد بر جسم مثبت باشد، انرژی جنبشی و تندی جسم افزایش می‌یابد.
Wt=K2-K1  Wt>0  K2>K1v2>v1

بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده