تألیفی

فیزیک

کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

چتربازی به جرم کل 80 kg، از بالونی که در ارتفاع 800 m از سطح زمین است، با تندی 5 ms به بیرون بالون می‌پرد. اگر او با تندی 10 ms به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز در طول مسیر چند کیلو ژول است؟ (g=10 ms2)

 1.  
  +643
     
 2.  
  -643
     
 3.  
  +637
     
 4.  
  -637
     

پاسخ: گزینۀ 4
Wt=K2K1=12mv22-v12
Wوزن+Wمقاومت هوا=12mv22-v12
mgh+Wمقاومت هوا=12×80×10252
80×10×800+Wمقاومت هوا=3000
Wمقاومت هوا=637000 J=637 kJ

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده