تألیفی

فیزیک

کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

جرم یک خودرو به همراه راننده‌اش 840 kg است. وقتی این خودرو در یک مسیر پر پیچ و خم از موقعیت A به موقعیت B می‌رود، کار کل انجام شده روی خودرو 73500 J است. اگر تندی خودرو در موقعیت A برابر 54 kmh باشد، تندی آن در موقعیت B چند متر بر ثانیه است؟

 1.  
  20
     
 2.  
  72
     
 3.  
  10
     
 4.  
  36
     

پاسخ: گزینۀ 1
vA=54 kmh=54 kmh×1000 m1 km×1 h3600 s=15 ms
Wt=KB-KA=12mvB2-vA2
73500=12×840vB2-152175=vB2-225
vB2=400vB=20 ms

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده