تألیفی

فیزیک

کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

قایق A به جرم m و قایق B به جرم 2m، روی دریاچۀ افقی و بدون اصطحکاکی قرار دارند و نیروی ثابت و یکسان F به هر دو وارد می‌شود. هر دو قایق از حال سکون شروع به حرکت می‌کنند و از خط پایان به فاصلۀ d می‌گذرند. پس از عبور از خط پایان نسبت KAKB و vAvB از راست به چپ کدام است؟

 1.  
  12
  ،
  2
     
 2.  
  1
  ،
  2
     
 3.  
  1
  ،
  2
     
 4.  
  1
  ،
  22
     

پاسخ: گزینۀ 3
نیرو و جابه‌جایی یکسان است در نتیجه کار انجام شده روی هر دو قایق برابر است. چون دو قایق از حال سکون شروع به حرکت کردند پس انرژی جنبشی اولیۀ آنها صفر است:
FA=FB , dA=dBWA=WB
K1A=K1B=0  WA=WB  K2A=K2B
KAKB=1
KA=KB12×m×vA2=12×2m×vB2
vAvB=2

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده