تألیفی

فیزیک

کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

گلوله‌ای به جرم 20 g و با تندی 100 ms به تنۀ درختی برخورد می‌کند و پس از طی مسافت 20 cm درون تنۀ درخت، متوقف می‌شود. اندازۀ نیروی میانگین وارد بر گلوله از طرف تنۀ درخت چند نیوتون است؟

 1.  
  250
     
 2.  
  400
     
 3.  
  500
     
 4.  
  800
     

پاسخ: گزینۀ 3
نیرویی که تنۀ درخت بر گلوله وارد می‌کند در خلاف جهت جابه‌جایی است که باعث توقف گلوله می‌شود. چون گلوله متوقف شده، تندی نهایی آن صفر است.
m=20 g=2×10-2 kg , v1=100 ms , v2=0 , d=20 cm=0/2 m
Wt=K2-K1Fcosθd=12mv22-v12
F×-1×0/2=12×2×10-2×0-1002
F=500 N

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده