تألیفی

فیزیک

کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

اتومبیلی به جرم 800 کیلوگرم که با تندی 10 ms در جاده افقی در حرکت است، ترمز می‌کند و پس از طی مسافتی متوقف می‌گردد. کار برایند نیروهای وارد بر اتومبیل در مدت زمان ترمز کردن چند ژول است؟

 1.  
  -8×103
     
 2.  
  -4×104
     
 3.  
  8×103
     
 4.  
  4×104
     

پاسخ: گزینۀ 2
m=800 kg , v1=10 ms , v2=0
Wt=K2-K1=12mv22-v12
Wt=12×800×0-102=-4×104

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده