مثلثات

مثلث قائم الزاویه:

هر مثلث که زاویۀ قائمه (90°) داشته باشد را مثلث قائم الزاویه و ضلع روبه‌رو به زاویۀ قائمه را وتر می‌گوییم و طبق رابطۀ فیثاغورس داریم:
مثلث قائم الزاویه
AB=c , AC=b , BC=a
a2+b2=c2
یکا و اعداد
اعداد پرکاربرد:
1 a=3 , b=4 , c=532+42=52
2 a=6 , b=8 , c=1062+82=102
3 a=5 , b=12 , c=1352+122=132

نسبت‌های مثلثاتی:

زاویۀ حادۀ θ (θ<90°) را در نظر بگیرید. مثلث قائم الزاویه‌ای مانند شکل بالا رسم می‌کنیم که یک زاویۀ آن θ باشد:
سینوس:
حاصل تقسیم طول ضلع روبه‌رو به زاویۀ θ به طول وتر را سینوس θ می‌نامیم و با sinθ نشان می‌دهیم:
sin θ=طول ضلع مقابلوتر=ac
کسینوس:
حاصل تقسیم طول ضلع مجاور به زاویۀ θ به طول وتر را کسینوس θ می‌نامیم و با cosθ نشان می‌دهیم:
cos θ=طول ضلع مجاوروتر=bc
تانژانت:
حاصل تقسیم طول ضلع مقابل به زاویۀ θ به طول ضلع مجاور به زاویۀ θ را تانژانت θ می‌نامیم و با tanθ نشان می‌دهیم:
tan θ=طول ضلع مقابلطول ضلع مجاور=ab=sin θcos θ
اگر دو طرف رابطۀ فیثاغورس را بر c2 تقسیم کنیم خواهیم داشت:
a2c2+b2c2=c2c2ac2+bc2=1
sin2θ+cos2θ=1
با استفاده از رابطۀ بالا، با داشتن یک نسبت مثلثاتی به راحتی می‌توانیم نسبت‌های مثلثاتی دیگر آن زاویه را بدست آوریم.
مثال: sin37°=0/6 است. نسبت‌های مثلثاتی cos37° و tan37° را حساب کنید.
sin237+cos237=1
0/36+cos237=1
cos37°=0/8
tan37°=sin37°cos37°=0/60/8=34=0/75
یا می‌توانیم از تعریف نسبت‌های مثلثاتی و اعداد پرکاربردی که در بالا گفته شد استفاده کنیم به این شکل که:
sin 37°=0/6=610=طول ضلع مقابلوتر
طول ضلع مقابل=6
وتر=10
62+82=102
cos 37°=طول ضلع مجاوروتر=0/8=810
tan 37°=طول ضلع مقابلطول ضلع مجاور=68=0/75

شیب خط:

مثلث قائم الزاویه در صفحۀ مختصات
پاره‌خط AB را در صفحۀ مختصات در نظر بگیرید که با محور طول (x) زاویۀ θ می‌سازد. می‌دانیم که شیب این خط برابر است با نسبت عرض به طول آن (ab)، و مشخص است که پاره‌خط AB با محور طول تشکیل مثلث قائم الزاویۀ ABC را داده‌اند. در این مثلث تانژانت زاویۀ θ برابر است با ab. پس نتیجه می‌گیریم:
شیب AB=tan θ=ab=sin θcos θ

نسبت‌های مثلثاتی پرکاربرد:

نسبت‌های مثلثاتی پرکاربرد
زاویه sin cos tan
صفر صفر 1 صفر
30° 12 32 33
45° 22 22 1
60° 32 12 3
90° 1 صفر تعریف نشده
180° صفر 1 صفر
در مثلث قائم الزاویه، دو زاویۀ غیر قائمه متمم یکدیگرند. یعنی در مثلث ABC داریم:
C=90°A+B=90°
اگر اندازۀ زاویۀ A برابر θ باشد، روابط زیر بین نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های متمم برقرار است:
sinπ2-θ=cosθ
cosπ2-θ=sinθ

1 sin30°=cos60°=12
2 sin60°=cos30°=32
3 sin37°=cos53°=0/6
4 sin53°=cos37°=0/8

بعدی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده