محاسبات سریع و ذهنی

ضرب دو عدد دو‌رقمی در حالت کلی:

برای مثال عدد 83 و 65 را در هم ضرب می‌کنیم:
83×65=5395
ضرب دو عدد دو‌رقمی در حالت کلی
دقت کنید که عدد بدست آمده در خانۀ a (یعنی عدد 15)، دو‌رقمی است بنابراین عدد یکان را به عنوان جواب نهایی همان خانه نگه می‌داریم و عدد دهگان را با خانۀ b جمع می‌کنیم. این حالت برای خانۀ b نیز بوجود می‌آید، پس عدد یکان را به عنوان جواب نهایی نگه می‌داریم و دهگان را با خانۀ c جمع می‌کنیم.

ضرب اعداد 11 تا 19:

برای مثال عدد 19 و 15 را در هم ضرب می‌کنیم:
19×15=285
1)
یکی از اعداد را با یکان عدد دیگر جمع می‌کنیم سپس در 10 ضرب می‌کنیم (یعنی یک صفر جلوی عدد می‌گذاریم):
19+5×10=240
2)
یکان دو عدد را در هم ضرب می‌کنیم:
9×5=45
3)
اعداد بدست آمده از مرحلۀ 1 و 2 را با هم جمع می‌کنیم:
240+45=285

ضرب یک عدد در 11:

برای این کار، آن عدد را با 10 برابر خودش جمع می‌کنیم (یعنی یک صفر جلوی عدد می‌گذاریم و با خودش جمع می‌کنیم).
برای مثال عدد 147 را در 11 ضرب می‌کنیم:
147×11=1617
  1 4 7              1 4 7 0
× 1 1    +  1 4 7
---            ---
     ?                 1 6 1 7

ضرب یک عدد در 9:

برای مثال عدد 79 را در 9 ضرب می‌کنیم:
79×9=711
1)
عدد مورد نظر را در 10 ضرب می‌کنیم:
79×10=790
2)
عدد مورد نظر را از عدد بدست آمده از مرحلۀ قبل کم می‌کنیم:
790-79=711

ضرب یک عدد در 99:

برای مثال عدد 87 را در 99 ضرب می‌کنیم:
87×99=8613
روش اول:
1)
عدد مورد نظر را در 100 ضرب می‌کنیم:
87×100=8700
2)
عدد مورد نظر را از عدد بدست آمده از مرحلۀ قبل کم می‌کنیم:
8700-87=8613
روش دوم: (برای اعداد دو‌رقمی)
1)
یک واحد از عدد مورد نظر کم می‌کنیم و می‌نویسیم:
87-1=86
2)
در این مرحله عدد مورد نظر را از 100 کم می‌کنیم و جلوی عدد حاصل از مرحلۀ قبل می‌نویسیم:
100-87=13
8613

ضرب دو عدد دو‌رقمی با دهگان مشترک:

برای این کار از اتحاد جملۀ مشترک استفاده می‌کنیم.
x+ax+b=x2+a+bx+ab
برای مثال اعداد 36 و 38 را در هم ضرب می‌کنیم:
36×38=1368
36×38=30+630+8
=302+6+830+6×8
=900+420+48=1368
یا می‌توانیم به شکل زیر بنویسیم:
36×38=40-440-2
=402+-4-240+-4×-2
=1600-240+8=1368

ضرب یک عدد در 5:

برای این کار عدد را تقسیم بر 2 می‌کنیم سپس در 10 ضرب می‌کنیم زیرا عدد 5 برابر است با 102.
برای مثال عدد 754 را در 5 ضرب می‌کنیم:
754×5=3770
1)
754÷2=7542=377
2)
377×10=3770

تقسیم یک عدد بر 5:

برای این کار عدد را ضرب در 2 می‌کنیم سپس بر 10 تقسیم می‌کنیم زیرا تقسیم بر 5 یعنی ضرب عدد در 15 و 15 برابر است با 210.
برای مثال عدد 754 را بر 5 تقسیم می‌کنیم:
754÷5=150/8
1)
754×2=1508
2)
1508÷10=150810=150/8

به توان 2 رساندن اعداد دو‌رقمی:

برای این کار از اتحاد مربع دوجمله‌ای استفاده می‌کنیم:
a±b2=a2±2ab+b2
برای مثال عدد 63 را به توان 2 می‌رسانیم:
632=3969
632=60+32
=602+260×3+32
 
=3600+360+9=3969
یا می‌توانیم به شکل زیر بنویسیم:
632=70-72
=702-270×7+72
 
=4900-980+49=3969

به توان 2 رساندن اعداد با یکان 5:

برای مثال عدد 75 را به توان 2 می‌رسانیم:
752=5625
1)
دهگان عدد را در عدد بعد از خودش ضرب می‌کنیم:
7×7+1=7×8=56
2)
عدد 25 را جلوی عدد حاصل از مرحلۀ قبل می‌نویسیم:
5625

به توان 2 رساندن اعداد با دهگان 5:

برای مثال عدد 53 را به توان 2 می‌رسانیم:
532=2809
1)
عدد 25 را با رقم یکان جمع می‌کنیم:
25+3=28
2)
رقم یکان را به توان 2 می‌رسانیم سپس جلوی عدد حاصل از مرحلۀ قبل می‌نویسیم. اگر رقم یکان را به توان 2 رساندیم و عدد بدست آمده تک رقمی بود، پشت آن یک صفر قرار می‌دهیم:
32=909
2809

به توان 2 رساندن اعداد با یکان 1:

برای مثال عدد 91 را به توان 2 می‌رسانیم:
912=8281
1)
یک واحد از عدد مورد نظر کم می‌کنیم و به توان 2 می‌رسانیم:
91-12=902=8100
2)
در این مرحله عدد را با یک واحد کم‌تر از خودش جمع می‌کنیم:
91+91-1=91+90=181
3)
اعداد حاصل از مراحل قبل را با هم جمع می‌کنیم:
8100+181=8281

به توان 2 رساندن اعداد با یکان 6:

برای مثال عدد 46 را به توان 2 می‌رسانیم:
462=2116
1)
یک واحد از عدد مورد نظر کم می‌کنیم و به توان 2 می‌رسانیم (حاصل عددی با یکان 5 است):
46-12=452=2025
2)
در این مرحله عدد را با یک واحد کم‌تر از خودش جمع می‌کنیم:
46+46-1=46+45=91
3)
اعداد حاصل از مراحل قبل را با هم جمع می‌کنیم:
2025+911=2116

قبلی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده