بردار

یک بردار مثل AB، یک پاره‌خط جهت‌دار است که ابتدای آن نقطۀ A و انتهای آن نقطۀ B است. اگر A=x1,y1 و B=x2,y2 باشد:
AB=x2-x1i+y2-y1j
x2-x1 را مؤلفۀ افقی و y2-y1 را مؤلفۀ عمودی بردار AB می‌نامیم.
بردار در صفحۀ مختصات
x2-x1=α , y2-y1=β
AB=αi+βj

اندازۀ بردار:

با دانستن مؤلفۀ افقی و عمودی بردار می‌توان اندازۀ (طول) آن را بدست آورد. برای این کار رابطۀ فیثاغورس را برای مثلث ABC می‌نویسیم:
AB2=AC2+AB2=α2+β2
AB=α2+β2
اندازۀ بردار AB را با AB نشان می‌دهیم.
بردار در صفحۀ مختصات

تجزیۀ بردار:

با نوشتن بردار بر حسب بردارهای یکۀ i و j در واقع آن را به دو بردار αi (در راستای افقی) و βj (در راستای عمودی) تجزیه کرده‌ایم. به بیان دیگر بردار AB از جمع این دو بردار ساخته شده است.
با توجه به تعریف نسبت‌های مثلثاتی، روابط زیر برقرار است:
sinθ=βABβ=ABsinθ
cosθ=αABα=ABcosθ
tanθ=βα
مثال: حل مسائل مربوط به حرکت وزنه بر روی سطح شیب‌دار یکی از جاهایی است که نیاز به تجزیۀ بردار داریم. وزنه‌ای به جرم m را در نظر بگیرید که بر روی سطح شیب‌داری با زاویۀ α قرار دارد. برای تحلیل اینگونه مسائل نیاز داریم بدانیم چه نیرو‌هایی در راستای سطح شیب‌دار و چه نیرو‌هایی از طرف سطح و به طور عمود بر جسم وارد می‌شوند:
تجزیۀ نیروی وزن جسم بر روی سطح شیب‌دار
با توجه به شکل، مؤلفۀ افقی نیروی وزن برابر mgcosα است که به طور عمود از طرف سطح به جسم وارد می‌شود و مؤلفۀ عمودی نیروی وزن برابر mgsinα است که در راستای سطح شیب‌دار به جسم وارد می‌شود.

بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده