سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 1 - باسم الملک الوهاب

1. ای داده به دل خزینهٔ راز

2. عقل از تو شده خزینه پرداز

3. ای دیده گشای دوربینان

4. سرمایه دهٔ تهی نشینان

5. ای تو به همین صفت سزاوار

6. نام تو گره کشای هر کار

7. ای جلوه گر بهار خندان

8. بینا کن چشم هوشمندان

9. ای جان به جسد فگنده‌ئی تو

10. هر کس که به جز تو، بندهٔ تو

11. اندیشه بهر بلندی و پست

12. بگذشت و نزد به دامنت دست

13. پس در ره تو ز تیزهوشی

14. بیهوده بود سخن فروشی

15. آن به زنیم سر، خرد را

16. اقرار کنیم ما عجز خود را

17. با تو نه سخن رفیع سازیم

18. نادانی خود شفیع سازیم

19. داننده تویی بهر چه رازست

20. سازنده تویی بهر چه سازست

21. کاری که خرد صلاح آن جست

22. موقوف به کار سازی تست

23. قفل همه را کلید بر تو

24. پنهان همه پدید بر تو

25. لطف تو انیس مستمندان

26. قهر تو هلاک زورمندان

27. گر لطف کنی و گر کنی قهر

28. در هر دو بود ز مرحمت بهر

29. همواره در تو جای من باد

30. توفیق تو رهنمای من باد


بعدی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* امشب کمند زلف ترا تاب دیگری است
* ای فتنه در کمین دل و هوش کیستی؟
شعر کامل
رهی معیری
* پیش صدر مصطفی بین هم بلال و هم صهیب
* این چو عود آن چون شکر در عود سوزان آمده
شعر کامل
خاقانی
* گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی
* دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را
شعر کامل
سعدی