امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 1 - باسم الملک الوهاب

1. ای داده به دل خزینهٔ راز

2. عقل از تو شده خزینه پرداز

3. ای دیده گشای دوربینان

4. سرمایه دهٔ تهی نشینان

5. ای تو به همین صفت سزاوار

6. نام تو گره کشای هر کار

7. ای جلوه گر بهار خندان

8. بینا کن چشم هوشمندان

9. ای جان به جسد فگنده‌ئی تو

10. هر کس که به جز تو، بندهٔ تو

11. اندیشه بهر بلندی و پست

12. بگذشت و نزد به دامنت دست

13. پس در ره تو ز تیزهوشی

14. بیهوده بود سخن فروشی

15. آن به زنیم سر، خرد را

16. اقرار کنیم ما عجز خود را

17. با تو نه سخن رفیع سازیم

18. نادانی خود شفیع سازیم

19. داننده تویی بهر چه رازست

20. سازنده تویی بهر چه سازست

21. کاری که خرد صلاح آن جست

22. موقوف به کار سازی تست

23. قفل همه را کلید بر تو

24. پنهان همه پدید بر تو

25. لطف تو انیس مستمندان

26. قهر تو هلاک زورمندان

27. گر لطف کنی و گر کنی قهر

28. در هر دو بود ز مرحمت بهر

29. همواره در تو جای من باد

30. توفیق تو رهنمای من باد


بعدی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ماجرای عقل پرسیدم ز عشق
* گفت معزولست و فرمانیش نیست
شعر کامل
سعدی
* جان میده وداد طمع و حرص مده
* غم میخور و نان منت آلوده مخور
شعر کامل
عبید زاکانی
* چون به مهر و مه بسنجم حسن او در خیال
* از ترنج غبغب یوسف ترازو می کنم
شعر کامل
صائب تبریزی