لغت‌نامۀ هوشمند
با دوبار کلیک کردن بر روی کلمه (در کامپیوتر) و یا نگهداشتن انگشت بر روی کلمه (در دستگاه‌های لمسی) می‌توانید کل و یا قسمتی از آن را انتخاب کرده و معنی آن را در لغت‌نامه ملاحظه فرمایید.

ابیات برگزیده

* دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
* فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد
شعر کامل
حافظ
* دل از من برد و روی از من نهان کرد
* خدا را با که این بازی توان کرد
شعر کامل
حافظ
* دور فلک به چشم تو تعلیم سحر داد
* تا چشم بند مردم دوران کند تو را
شعر کامل
فروغی بسطامی