امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 3 - نعت خاتم انبیا که لوح محفوظ نگین راستین اوست، و کلام الله نقش نگین او، زین الله خاتم امورنا، بایادیه

1. شاه رسل و شفیع مرسل

2. خورشید پسین و نور اول

3. جاروب زنان بارگاهش

4. ازپر فرشتهٔ رفته راهش

5. شمشیر سیاستش سرانداز

6. شمشیر زبانش گوهر انداز

7. خورشید به نیلگون عماری

8. دربان درش به پرده داری


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* بند بگسل باش آزاد ای پسر
* چند باشی بند سیم و بند زر
شعر کامل
مولوی
* می‌سوزم و می‌سازم از آن روی که چون عود
* کار من دلسوخته از سوز بسازست
شعر کامل
خواجوی کرمانی
* من قدم بیرون نمی‌یارم نهاد از کوی دوست
* دوستان معذور داریدم که پایم در گلست
شعر کامل
سعدی