سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 3 - نعت خاتم انبیا که لوح محفوظ نگین راستین اوست، و کلام الله نقش نگین او، زین الله خاتم امورنا، بایادیه

1. شاه رسل و شفیع مرسل

2. خورشید پسین و نور اول

3. جاروب زنان بارگاهش

4. ازپر فرشتهٔ رفته راهش

5. شمشیر سیاستش سرانداز

6. شمشیر زبانش گوهر انداز

7. خورشید به نیلگون عماری

8. دربان درش به پرده داری


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
* تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
شعر کامل
حافظ
* ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود
* وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود
شعر کامل
سعدی
* می شود در لقمه اول ز جان خویش سیر
* بر سر خوان لئیمان هر که مهمان می شود
شعر کامل
صائب تبریزی