سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

باباطاهر_دیوانغزل (فهرست)

غزل

1. دلا در عشق تو صد دفترستم

2. که صد دفتر ز کونین ازبرستم

3. منم آن بلبل گل ناشکفته

4. که آذر در ته خاکسترستم

5. دلم سوجه ز غصه وربریجه

6. جفای دوست را خواهان ترستم

7. مو آن عودم میان آتشستان

8. که این نه آسمانها مجمرستم

9. شد از نیل غم و ماتم دلم خون

10. بچهره خوشتر از نیلوفرستم

11. درین آلاله در کویش چو گلخن

12. بداغ دل چو سوزان اخگرستم

13. نه زورستم که با دشمن ستیزم

14. نه بهر دوستان سیم و زرستم

15. ز دوران گرچه پر بی جام عیشم

16. ولی بی دوست خونین ساغرستم

17. چرم دایم درین مرز و درین کشت

18. که مرغ خوگر باغ و برستم

19. منم طاهر که از عشق نکویان

20. دلی لبریز خون اندر برستم


هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* تو را اگر نفسی ماند جز که عشق مکار
* که چیست قیمت مردم هر آنچ می‌جوید
شعر کامل
مولوی
* ای صبر پای دار که پیمان شکست یار
* کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار
شعر کامل
سعدی
* از چرخ به هر گونه همی‌دار امید
* وز گردش روزگار می‌لرز چو بید
شعر کامل
حافظ