سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

فردوسی_شاهنامهداستان رستم و اسفندیار (فهرست)

شمارهٔ 1 - آغاز داستان

1. کنون خورد باید می خوشگوار

2. که می‌بوی مشک آید از جویبار

3. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش

4. خنک آنک دل شاد دارد به نوش

5. درم دارد و نقل و جام نبید

6. سر گوسفندی تواند برید

7. مرا نیست فرخ مر آن را که هست

8. ببخشای بر مردم تنگدست

9. همه بوستان زیر برگ گلست

10. همه کوه پرلاله و سنبلست

11. به پالیز بلبل بنالد همی

12. گل از نالهٔ او ببالد همی

13. چو از ابر بینم همی باد و نم

14. ندانم که نرگس چرا شد دژم

15. شب تیره بلبل نخسپد همی

16. گل از باد و باران بجنبد همی

17. بخندد همی بلبل از هر دوان

18. چو بر گل نشیند گشاید زبان

19. ندانم که عاشق گل آمد گر ابر

20. چو از ابر بینم خروش هژبر

21. بدرد همی باد پیراهنش

22. درفشان شود آتش اندر تنش

23. به عشق هوا بر زمین شد گوا

24. به نزدیک خورشید فرمانروا

25. که داند که بلبل چه گوید همی

26. به زیر گل اندر چه موید همی

27. نگه کن سحرگاه تا بشنوی

28. ز بلبل سخن گفتنی پهلوی

29. همی نالد از مرگ اسفندیار

30. ندارد بجز ناله زو یادگار

31. چو آواز رستم شب تیره ابر

32. بدرد دل و گوش غران هژبر


بعدی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* گرچه دست سرو کوتاه است از دامان گل
* سرو بالایی که ما داریم سر تا پا گل است
شعر کامل
صائب تبریزی
* همه چشمیم تا برون آیی
* همه گوشیم تا چه فرمایی
شعر کامل
سعدی
* اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی
* ازیرا آفتی ناید حیات هوشیاری را
شعر کامل
مولوی