سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 131

1. بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

2. هلال عید به دور قدح اشارت کرد

3. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

4. که خاک میکده عشق را زیارت کرد

5. مقام اصلی ما گوشه خرابات است

6. خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

7. بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل

8. بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

9. نماز در خم آن ابروان محرابی

10. کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

11. فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز

12. نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

13. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار

14. که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

15. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

16. اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* در گشاد کار خود مشکل گشایان عاجزند
* شانه نتواند گشودن طره شمشاد را
شعر کامل
صائب تبریزی
* کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین
* بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان
شعر کامل
خاقانی
* نقل هر جور که از خلق کریمت کردند
* قول صاحب غرضان است تو آن‌ها نکنی
شعر کامل
حافظ