حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 2

1. صلاح کار کجا و من خراب کجا

2. ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

3. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

4. کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

5. چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

6. سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

7. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد

8. چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

9. چو کحل بینش ما خاک آستان شماست

10. کجا رویم بفرما از این جناب کجا

11. مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

12. کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا

13. بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

14. خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

15. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

16. قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* تا نقش خیال دوست با ماست
* ما را همه عمر خود تماشاست
شعر کامل
مولوی
* زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر
* بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست
شعر کامل
حافظ
* اول از بدگویی مردم دهن را پاک کن
* بعد ازان بر گوشه دستار خود مسواک زن
شعر کامل
صائب تبریزی