سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 276

1. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

2. بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

3. ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال

4. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

5. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

6. کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش

7. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

8. راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

9. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام

10. هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش

11. نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید

12. این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش

13. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند

14. دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش

15. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود

16. عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
* گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
شعر کامل
حافظ
* ز بس که مهر تو با این و آن یقین دارم
* به دوستی تو با کائنات کین دارم
شعر کامل
محتشم کاشانی
* مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش
* لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش
شعر کامل
حافظ