لغت‌نامۀ هوشمند
با دوبار کلیک کردن بر روی کلمه (در کامپیوتر) و یا نگهداشتن انگشت بر روی کلمه (در دستگاه‌های لمسی) می‌توانید کل و یا قسمتی از آن را انتخاب کرده و معنی آن را در لغت‌نامه ملاحظه فرمایید.
حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 492

1. سلامی چو بوی خوش آشنایی

2. بدان مردم دیده روشنایی

3. درودی چو نور دل پارسایان

4. بدان شمع خلوتگه پارسایی

5. نمی‌بینم از همدمان هیچ بر جای

6. دلم خون شد از غصه ساقی کجایی

7. ز کوی مغان رخ مگردان که آن جا

8. فروشند مفتاح مشکل گشایی

9. عروس جهان گر چه در حد حسن است

10. ز حد می‌برد شیوه بی‌وفایی

11. دل خسته من گرش همتی هست

12. نخواهد ز سنگین دلان مومیایی

13. می صوفی افکن کجا می‌فروشند

14. که در تابم از دست زهد ریایی

15. رفیقان چنان عهد صحبت شکستند

16. که گویی نبوده‌ست خود آشنایی

17. مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع

18. بسی پادشایی کنم در گدایی

19. بیاموزمت کیمیای سعادت

20. ز همصحبت بد جدایی جدایی

21. مکن حافظ از جور دوران شکایت

22. چه دانی تو ای بنده کار خدایی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* برای خاطر غیرم به صد جفا کشتی
* ببین برای که ای بی‌وفا کرا کشتی
شعر کامل
محتشم کاشانی
* دل شکسته من آهش ار اثر دارد
* دعاکنم که خدایش شکسته‌تر دارد
شعر کامل
قاآنی
* یوسف از غیرت آن نرگس نیلوفر رنگ
* رفت تا مصر که در نیل زند پیراهن
شعر کامل
صائب تبریزی