حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 79

1. کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

2. من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

3. گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

4. که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

5. چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید

6. نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت

7. به می عمارت دل کن که این جهان خراب

8. بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

9. وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد

10. چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

11. مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

12. که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت

13. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

14. که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ترا دایه گر مرغ شاید همی
* پس این پهلوانی چه باید همی
شعر کامل
فردوسی
* تا غنچه به باغ از دهن تنگ تو دم زد
* عطار صبا مشک ختن در دهنش کرد
شعر کامل
فروغی بسطامی
* نکهتِ عنبرِ سارا همه عالم بگرفت
* تاصبا شانه زد آن طرّۀ عنبرسا را
شعر کامل
جامی