سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانقطعه ها (فهرست)

قطعه شمارهٔ 15

1. بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند

2. بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید

3. دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده‌ست

4. رفت تا گیرد سر خود، هان و هان حاضر شوید

5. جامه‌ای دارد ز لعل و نیمتاجی از حباب

6. عقل و دانش برد و شد تا ایمن از وی نغنوید

7. هر که آن تلخم دهد حلوا بها جانش دهم

8. ور بود پوشیده و پنهان به دوزخ در روید

9. دختری شبگرد تند تلخ گلرنگ است و مست

10. گر بیابیدش به سوی خانهٔ حافظ برید


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* عاشقان زمره ارباب امانت باشند
* لاجرم چشم گهربار همان است که بود
شعر کامل
حافظ
* کسی با شوق روحانی نخواهد ذوق جسمانی
* برای گلبن وصلش رها کن من و سلوی را
شعر کامل
عطار
* زردرویی می کشم چون نی ز همراهان خویش
* من که از ذوق سفر هرگز کمر نگشاده ام
شعر کامل
صائب تبریزی