حافظ_دیوانقطعه ها (فهرست)

قطعه شمارهٔ 15

1. بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند

2. بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید

3. دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده‌ست

4. رفت تا گیرد سر خود، هان و هان حاضر شوید

5. جامه‌ای دارد ز لعل و نیمتاجی از حباب

6. عقل و دانش برد و شد تا ایمن از وی نغنوید

7. هر که آن تلخم دهد حلوا بها جانش دهم

8. ور بود پوشیده و پنهان به دوزخ در روید

9. دختری شبگرد تند تلخ گلرنگ است و مست

10. گر بیابیدش به سوی خانهٔ حافظ برید


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* دم گرمم به تو افسرده درون در نگرفت
* زاهد از حق مگذر، سردتر از کافوری
شعر کامل
حزین لاهیجی
* کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق
* تا دمی چند که ماندست غنیمت شمرند
شعر کامل
سعدی
* ظاهرش با باطنش گشته به جنگ
* باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ
شعر کامل
مولوی