سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

خاقانی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 147

1. مکن کز چشم من بر خاک سیل آتشین خیزد

2. نترسی ز آن چنان سیلی کزو آتش چنین خیزد

3. گوزن آسا بنالم زار پیش چشم آهویت

4. چه سگ‌جانم که چندین ناله زین جان حزین خیزد

5. کله کژ کرده می‌آئی قبای فستقی در بر

6. کمانکش چشم بادامت چو ترکی کز کمین خیزد

7. چو تو در خندهٔ شیرین دو چاه از ماه بنمائی

8. مرا در گریهٔ تلخم دو دریا بر زمین خیزد

9. بگریم تا مرا بینی سلیمان نگین رفته

10. بخندی تا ز یاقوتت سلیمان را نگین خیزد

11. به هجرت خوشترم دانم که از هجر تو وصل آید

12. به مهرت خوش نیم دانم که از مهر تو کین خیزد

13. چو رحم آرد دلت بینم که آب از سنگ می‌زاید

14. چو خشم آرد لبت بینم که موم از انگبین خیزد

15. بده عناب چون سازی کمند زلف چین بر چین

16. مرا عناب‌وار از روی خون آلوده چین خیزد

17. نو باری اشک خون می‌بار خاقانی در این انده

18. که انده شحنهٔ عشق است و سیم شحنه زین خیزد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* اگر به شربت شمشیر او سری داری
* حریف ضربت آن بازوان سیمین باش
شعر کامل
فروغی بسطامی
* بود از موی سفید امید بیداری مرا
* بالش پرگشت آن هم بهر خواب غفلتم
شعر کامل
صائب تبریزی
* دی زمانی به تکلف بر سعدی بنشست
* فتنه بنشست چو برخاست قیامت برخاست
شعر کامل
سعدی