محتشم کاشانی_دیوانمثنوی ها (فهرست)

شمارهٔ 11

1. سخن طی می‌کنم ناگاه در خواب

2. در آن بی‌گه که در جو خفته بود آب

3. به گوش آمد صدایی در چنانم

4. که کرد از هزیمت مرغ جانم

5. چنان برخاستم از جا مشوش

6. که برخیزد سپند از روی آتش

7. چنان بیرون دویدم بیخودانه

8. که خود را ساختم گم در میانه

9. من درمانده کز بیرون این در

10. به آن صیاد جان بودم گمان بر

11. ز شست شوق تیری خورده بودم

12. که تا در می‌گشودم مرده بودم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست
* صفای همت پاکان و پاکدینان بین
شعر کامل
حافظ
* ز سحر چشم تو شاهین پنجهٔ شاهم
* ز بند زلف تو زنجیر گردن شیرم
شعر کامل
فروغی بسطامی
* پیوسته درین باغ، دلم چون گل رعنا
* رویی به بهار و رخ دیگر به خزان داشت
شعر کامل
صائب تبریزی