محتشم کاشانی_دیوانمثنوی ها (فهرست)

شمارهٔ 11

1. سخن طی می‌کنم ناگاه در خواب

2. در آن بی‌گه که در جو خفته بود آب

3. به گوش آمد صدایی در چنانم

4. که کرد از هزیمت مرغ جانم

5. چنان برخاستم از جا مشوش

6. که برخیزد سپند از روی آتش

7. چنان بیرون دویدم بیخودانه

8. که خود را ساختم گم در میانه

9. من درمانده کز بیرون این در

10. به آن صیاد جان بودم گمان بر

11. ز شست شوق تیری خورده بودم

12. که تا در می‌گشودم مرده بودم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد
* به آب دیده و خون جگر طهارت کرد
شعر کامل
حافظ
* درخت و برگ برآید ز خاک این گوید
* که خواجه هر چه بکاری تو را همان روید
شعر کامل
مولوی
* خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
* طاقت بار فراق این همه ایامم نیست
شعر کامل
سعدی