سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

رهی معیری_دیوانغزل ها-جلد دوم (فهرست)

شمارهٔ 13-مهتاب

1. ما نقد عافیت به می ناب داده ایم

2. خار و خس وجود به سیلاب داده ایم

3. رخسار یار گونه آتش از آن گرفت

4. کاین لاله را ز خون جگر آب داده ایم

5. آن شعله ایم کز نفس گرم سینه سوز

6. گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم

7. در جستجوی اهل دلی عمر ما گذشت

8. جان در هوای گوهر نایاب داده ایم

9. کامی نبرده ایم از آن سیمتن رهی

10. از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
* وان که این کار ندانست در انکار بماند
شعر کامل
حافظ
* قلم نشانهٔ عقل است و تیغ مایهٔ جور
* یکی چو حنظل تلخ و یکی چو شهد شهی
شعر کامل
ناصرخسرو
* صائب کسی به رتبه شعرم نمی رسد
* دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم
شعر کامل
صائب تبریزی