سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

رهی معیری_دیوانغزل ها-جلد چهارم (فهرست)

شمارهٔ 8-سرگشته

1. بی روی تو راحت ز دل زار گریزد

2. چون خواب که از دیده بیمار گریزد

3. در دام تو یک شب دلم از ناله نیاسود

4. آسودگی از مرغ گرفتار گریزد

5. از دشمن و از دوست گریزیم و عجب نیست

6. سرگشته نسیم از گل و از خار گریزد

7. شب تا سحر از ناله دل خواب ندارم

8. راحت به شب از چشم پرستار گریزد

9. ای دوست بیازار مرا هر چه توانی

10. دل نیست اسیری که ز آزار گریزد

11. زین بیش رهی ناله مکن در بر آن شوخ

12. ترسم که ز نالیدن بسیار گریزد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* حدیث عشق به طومار در نمی‌گنجد
* بیان دوست به گفتار در نمی‌گنجد
شعر کامل
سعدی
* گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما
* گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست
شعر کامل
مولوی
* شب تیره بلبل نخسپد همی
* گل از باد و باران بجنبد همی
شعر کامل
فردوسی