سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 296

1. دولت جان پرورست صحبت آمیزگار

2. خلوت بی مدعی سفره بی انتظار

3. آخر عهد شبست اول صبح ای ندیم

4. صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر

5. دور نباشد که خلق روز تصور کنند

6. گر بنمایی به شب طلعت خورشیدوار

7. مشعله‌ای برفروز مشغله‌ای پیش گیر

8. تا ببرم از سرم زحمت خواب و خمار

9. خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

10. ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار

11. برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

12. هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

13. روز بهارست خیز تا به تماشا رویم

14. تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار

15. وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم

16. شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار

17. دور جوانی گذشت موی سیه پیسه گشت

18. برق یمانی بجست گرد بماند از سوار

19. دفتر فکرت بشوی گفته سعدی بگوی

20. دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ
* ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی
شعر کامل
حافظ
* غصه ام خیزد، کای دل، سخن صبر کنی
* وه چرا گویی از آن چیز که نتوانی کرد؟
شعر کامل
امیرخسرو دهلوی
* ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما
* ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما
شعر کامل
مولوی