سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 68

1. چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست

2. طعم دهانت از شکر ناب خوشترست

3. زنهار از آن تبسم شیرین که می‌کنی

4. کز خنده شکوفه سیراب خوشترست

5. شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم

6. حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست

7. دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان

8. امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست

9. در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست

10. کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست

11. زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف

12. رفتن به روی آتشم از آب خوشترست

13. ز آب روان و سبزه و صحرا و لاله زار

14. با من مگو که چشم در احباب خوشترست

15. زهرم مده به دست رقیبان تندخوی

16. از دست خود بده که ز جلاب خوشترست

17. سعدی دگر به گوشه وحدت نمی‌رود

18. خلوت خوشست و صحبت اصحاب خوشترست

19. هر باب از این کتاب نگارین که برکنی

20. همچون بهشت گویی از آن باب خوشترست


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد
* بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم
شعر کامل
حافظ
* دوری راه تو صائب ز گرانباری هاست
* بار از خویش بینداز که منزل باشی
شعر کامل
صائب تبریزی
* آن آبنوسین شاخ بین، مار شکم سوراخ بین
* افسونگر گستاخ بین لب بر لب مار آمده
شعر کامل
خاقانی