وحشی بافقی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 225

1. گو حرمت خود، ناصح فرزانه نگه دار

2. خود را ز زبان من دیوانه نگه دار

3. جا در خور او جز صدف دیدهٔ من نیست

4. گو جای خود آن گوهر یکدانه نگه دار

5. زاهد چه کشی اینهمه بر دوش مصلا

6. بردار سبوی من و رندانه نگه دار

7. هر چیز که جز باده بود گو برو از دست

8. در دست همین شیشه و پیمانه نگه دار

9. پروانه بر آتش زند از بهرتو خود را

10. ای شمع تو هم حرمت پروانه نگه دار

11. آن زلف مکن شانه که زنجیر دل ماست

12. بر هم مزن آن سلسله را شانه نگه دار

13. وحشی ز حرم در قدم دوست قدم نه

14. حاجی تو برو خشت و گل خانه نگه دار


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* درد ما را نیست درمان الغیاث
* هجر ما را نیست پایان الغیاث
شعر کامل
حافظ
* گو شمع میارید در این جمع که امشب
* در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
شعر کامل
حافظ
* جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
* پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است
شعر کامل
حافظ