فیزیک

گرما

ریاضی 96

قوانین گازها

141 در شکل زیر، شیر R را بسته و دمای هوای محبوس در لوله را از 39 درجۀ سلسیوس، چند درجه افزایش بدهیم تا اختلاف ارتفاع ستون جیوه در دو لوله به 2 سانتی‌متر برسد؟ (فشار هوای محل 78 سانتی‌متر جیوه و قطر دو لوله با یکدیگر مساوی است. از انبساط ظرف صرف نظر کنید.)

 1.  
  72
     
 2.  
  100
     
 3.  
  211
     
 4.  
  384
     

پاسخ: گزینۀ 1
با توجه به صورت سؤال اختلاف ارتفاع جیوه در دو لوله 2 سانتی‌متر می‌شود، یعنی جیوه در لولۀ سمت راست یک سانتی‌متر پایین می‌آید و در لولۀ سمت چپ یک سانتی‌متر بالا می‌رود:
P1=P0=78 cmHg , P1=P0+2=80 cmHg
V1=5A , V2=5+1A=6A
T1=39+273=312 K
P1V1T1=P2V2T278×5A312=80×6AT2
T2=384 KΔT=384-312=72 K
ریاضی 97

قوانین گازها

142 در شکل زیر، پیوسته 87 cm از لوله خارج از جیوه نگه داشته شده است. در شرایطی که فشار هوا 75 cmHg و دمای گاز 27 °C است، ارتفاع ستون جیوه در لوله 72 cm است. بر اثر افزایش فشار هوا ستون جیوه بالا می‌رود، دمای گاز را به 47 °C می‌رسانیم تا دوباره ستون جیوه به همان 72 cm برسد. فشار هوا چگونه تغییر کرده است؟

 1.  
  2
  میلی‌متر جیوه کاهش یافته است.    
 2.  
  2
  میلی‌متر جیوه افزایش یافته است.    
 3.  
  0/2
  میلی‌متر جیوه کاهش یافته است.    
 4.  
  0/2
  میلی‌متر جیوه افزایش یافته است.    

پاسخ: گزینۀ 2
مفهوم این سؤال این است که بعد از تغییر فشار ما با افزایش دما حجم گاز را ثابت نگه داشته‌ایم. فشار اولیۀ گاز برابر اختلاف فشار هوا و 72 سانتی‌متر جیوه است:
P1=75-72=3 cmHg , V1=V2
T1=27+273=300 K , T2=47+273=320 K
P1T1=P2T23300=P2320
P2=3/2 cmHg
ΔP=3/2-3=0/2 cm=2 mm
ریاضی 98

قوانین گازها

143 در شکل زیر دمای گاز 27 درجۀ سلسیوس و فشار آن 75 سانتی‌متر جیوه است. اگر دمای گاز را 30 درجۀ سلسیوس افزایش دهیم، چند سانتی‌متر به ارتفاع جیوه در شاخۀ A اضافه کنیم تا سطح جیوه در شاخۀ سمت چپ، در سطح M باقی بماند؟

 1.  
  20
     
 2.  
  15
     
 3.  
  7/5
     
 4.  
  5/5
     

پاسخ: گزینۀ 3
سطح جیوه در شاخۀ سمت چپ در سطح M باقی می‌ماند یعنی حجم گاز ثابت است:
T1=27+273=300 K , T2=330 K
P1=P0=75 cmHg
P1T1=P2T275300=P2330
P2=82/5 cmHg
P2=P0+h82/5=75+h
h=7/5 cm
×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده