فیزیک

گرما

تألیفی

دما و دماسنجی

1 چند عدد از جملات زیر صحیح است؟
الف) دما کمیتی است که میزان سردی و گرمی اجسام را مشخص می‌کند.
ب) مشخصهٔ قابل اندازه‌گیری که با گرمی و سردی جسم تغییر کند را مقیاس دماسنجی می‌گویند.
پ) اساس کار دماسنج‌ها تغییر کمیت دماسنجی است.
ت) در دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی کمیت دماسنجی، ارتفاع مایع درون لولهٔ دماسنج است.
ث) ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع دماسنج، دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی است.
ج) تمام مواد با افزایش دما، منبسط و با کاهش آن منقبض می‌شوند.

 1.  
  3
     
 2.  
  4
     
 3.  
  5
     
 4.  
  6
     

پاسخ: گزینۀ 2
ب) مشخصهٔ قابل اندازه‌گیری که با گرمی و سردی جسم تغییر کند را کمیت دماسنجی می‌گویند.
ج) به جز چند مورد استثنا تمام مواد با افزایش دما، منبسط و با کاهش آن منقبض می‌شوند.
تألیفی

دما و دماسنجی

2 کدام گزینه نادرست است؟

 1.   یکای فارنهایت در صنعت و هواشناسی کاربرد دارد.    
 2.   کمترین دمای ممکن صفر کلوین است که برابر
  273/15
  سلسیوس است.    
 3.   حد بالایی برای دما وجود ندارد.    
 4.   سلسیوس، کلوین و فارنهایت سه مقیاس متداول دما و یکای دما در SI سانتی‌گراد است.    

پاسخ: گزینۀ 4
یکای دما در SI کلوین است. قبلاً به دماسنج در مقیاس سلسیوس، دماسنج با مقیاس سانتی‌گراد گفته می‌شد.
تألیفی

دما و دماسنجی

3 گرم‌ترین نقطهٔ روی زمین، ناحیه‌ای در کویر لوت است که دمای آن تا حدود 70 °C گزارش شده است. این دما برحسب فارنهایت و کلوین از راست به چپ کدام است؟

 1.  
  94
  ،
  203
     
 2.  
  158
  ،
  343
     
 3.  
  94
  ،
  343
     
 4.  
  158
  ،
  203
     

پاسخ: گزینۀ 2
θ=70 °C
F=95θ+32
F=95×70+32=158
Tθ+273
T=70+273=343 K
تألیفی

دما و دماسنجی

4 چه دمایی در مقیاس کلوین چهار برابر همان دما در مقیاس سلسیوس است؟

 1.  
  91
     
 2.  
  182
     
 3.  
  364
     
 4.  
  341
     

پاسخ: گزینۀ 3
Tθ+273 , T=4θ
4θ=θ+273θ=91
T=91+273=364
تألیفی

دما و دماسنجی

5 اگر دمای اولیۀ جسمی در مقیاس سلسیوس θ باشد و دمای ثانویۀ آن در همان مقیاس سه برابر شده باشد، تغییرات دما در مقیاس کلوین و فارنهایت به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

 1.  
  3θ
  ،
  275θ
     
 2.  
  2θ
  ،
  185θ
     
 3.  
  2θ+273
  ،
  185θ+32
     
 4.  
  3θ+273
  ،
  275θ+32
     

پاسخ: گزینۀ 2
θ2=3θ , θ1=θ
ΔT=Δθ=θ2-θ1=3θ-θ=2θ
ΔF=95Δθ=95×2θ=185θ
تألیفی

دما و دماسنجی

6 دو دماسنج در مقیاس‌های کلوین و فارنهایت داریم. عددی که دماسنج در مقیاس کلوین از دمای جسمی نشان می‌دهد، دو برابر عددی است که دماسنج در مقیاس فارنهایت نشان می‌دهد. دمای این جسم به طور تقریبی چند درجۀ سلسیوس است؟

 1.  
  40
     
 2.  
  -40
     
 3.  
  80
     
 4.  
  -80
     

پاسخ: گزینۀ 3
T=θ+273 , F=95θ+32
T=2Fθ+273=295θ+32
135θ=209θ80
تألیفی

دما و دماسنجی

7 دماسنجی دمای ذوب یخ را 30 و دمای جوشیدن آب را 110 نشان می‌دهد. این دماسنج دمای 50 °C را چه عددی نشان می‌دهد؟

 1.  
  50
     
 2.  
  60
     
 3.  
  70
     
 4.  
  80
     

پاسخ: گزینۀ 3
θ-θ1θ2-θ1=x-x1x2-x1
θ-0100-0=x-30110-308θ=10x-300
8×50=10x-300x=70
تألیفی

دما و دماسنجی

8 دانشمندان برای کارهای علمی، سه دماسنج را به عنوان دماسنج‌های معیار برای اندازه‌گیری گسترهٔ دماهای مختلف پذیرفته‌اند. کدام گزینه دماسنج معیار نیست؟

 1.   تف‌سنج    
 2.   دماسنج گازی    
 3.   دماسنج ترموکوپل    
 4.   دماسنج مقاومت پلاتینی    

پاسخ: گزینۀ 3
یکی از دماسنج‌های مهم که جزو دماسنج‌های معیار شمرده می‌شد، دماسنج ترموکوپل است که به دلیل دقت کمتر آن نسبت به دماسنج‌هایی همچون دماسنج گازی، تف‌سنج (پیرومتر) و دماسنج مقاومت پلاتینی، از مجموعه دماسنج‌های معیار کنار گذاشته شد؛ ولی این دماسنج همچنان کاربرد فراوانی در صنعت و آزمایشگاه‌ها دارد.
تألیفی

دما و دماسنجی

9 کدام گزینه نادرست است؟

 1.   اساس کار دماسنج مقاومت پلاتینی مبتنی بر تغییر مقاومت الکتریکی است.    
 2.   اساس کار دماسنج گازی مبتنی بر قانون گازهای کامل است.    
 3.   اساس کار دماسنج ترموکوپل مبتنی بر تغییر مقاومت الکتریکی است.    
 4.   اساس کار تف‌سنج مبتنی بر تابش گرمایی است.    

پاسخ: گزینۀ 3
اساس کار دماسنج ترموکوپل مبتنی بر تغییر ولتاژ است.
تألیفی

دما و دماسنجی

10 کدام گزینه نادرست است؟

 1.   گسترهٔ دماسنجی همۀ دماسنج‌های ترموکوپل ثابت و بین
  -270 °C
  تا
  1372 °C
  است.    
 2.   کمیت دماسنجی در دماسنج ترموکوپل، ولتاژ است.    
 3.   سرعت و دقت بالای ترموکوپل به دلیل جرم کوچک محل اتصال آن با جسمی که دمای آن اندازه‌گیری می‌شود است.    
 4.   قابلیت استفاده در مدارهای الکترونیکی از مزیت‌های ترموکوپل است.    

پاسخ: گزینۀ 1
گسترهٔ دماسنجی یک ترموکوپل به جنس سیم‌های آن بستگی دارد به طوری که می‌تواند دماهای بین -270 °C تا 1372 °C را اندازه‌گیری کند.
×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده