مدل‌سازی در فیزیک

مدل‌سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن یک پدیدهٔ فیزیکی، آنقدر ساده و آرمانی می‌شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.
با مدل‌سازی حرکت توپ، می‌توانیم تا حدود زیادی این پیچیدگی‌ها را کاهش دهیم و بررسی و تحلیل حرکت توپ را به طور ساده، امکانپذیر سازیم. با چشم پوشیدن از اندازه و شکل توپ، آن را به صورت یک جسم نقطه‌ای یا ذره در نظر می‌گیریم. همچنین با فرض اینکه توپ در خلأ حرکت می‌کند، از مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف‌نظر می‌کنیم. سرانجام فرض می‌کنیم با تغییر فاصلهٔ توپ از مرکز زمین، وزن آن ثابت می‌ماند. اینک مسئلهٔ ما به قدر کافی ساده شده است و می‌توانیم حرکت آن را بررسی و تحلیل کنیم.
مدل‌سازی در فیزیک
هنگام مدل‌سازی یک پدیدهٔ فیزیکی، باید اثرهای جزئی‌تر را نادیده بگیریم نه اثرهای مهم و تعیین کننده را. برای مثال، اگر به جای مقاومت هوا، نیروی جاذبهٔ زمین را نادیده می‌گرفتیم، آن گاه مدل ما پیش بینی می‌کرد که وقتی توپی به بالا پرتاب شود در یک خط مستقیم بالا می‌رود.
تألیفی

1 در شکل زیر شخصی در حال هل دادن جسمی می‌باشد. برای مدل‌سازی این شکل کدام گزینه نادرست است؟

 1.   جسم را به صورت یک ذره درنظر می‌گیریم.    
 2.   از نیروی هوا و باد چشم‌پوشی می‌کنیم.    
 3.   از نیروی اصطحکاک بین جسم و زمین چشم‌پوشی می‌کنیم.    
 4.   نمی‌توانیم از نیرویی که شخص بر جسم وارد می‌کند چشم‌پوشی کنیم.    

پاسخ: گزینۀ 3
از نیروی اصطحکاک و نیرویی که شخص بر جسم وارد می‌کند نمی‌توانیم چشم‌پوشی کنیم زیرا اثراتی مهم و تعیین کننده هستند.
تألیفی

2 کدام گزینه در مورد مدل‌سازی موجود در شکل زیر نادرست است؟

 1.   پرتوهای نور را مدل‌سازی کرده‌ایم.    
 2.   باریکه نور را به صورت پرتوهای واگرا مدل‌سازی کرده‌ایم.    
 3.   پرتوهای بازتاب شده از جسم را به صورت پرتوهای واگرا مدل‌سازی کرده‌ایم.    
 4.   از مدل پرتوهای نور برای توضیح چگونگی تشکیل تصویر در دوربین عکاسی استفاده کرده‌ایم.    

پاسخ: گزینۀ 2
باریکۀ نور را به صورت پرتوهای موازی مدل‌سازی کرده‌ایم.
تألیفی

3 شکل زیر سقوط برگ درختی را به طرف زمین نشان می‌دهد. کدام شماره حرکت برگ درخت به طرف زمین را بهتر مدل‌سازی کرده است؟ (پیکان‌هایی که به سمت بالا هستند نیروی مقاومت هوا و پیکان‌هایی که به سمت پایین هستند نیروی وزن برگ را نشان می‌دهند.)

 1.  
  1
     
 2.  
  2
     
 3.  
  3
     
 4.  
  4
     

پاسخ: گزینۀ 3
نیروی وزن برگ بزرگ‌تر از نیروی مقاوت هوا است که باعث سقوط برگ می‌شود، بنابراین شمارۀ 3 درست است.

بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده