فیزیک

اندازه‌گیری

تألیفی

فیزیک: دانش بنیادی

1 کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

 1.   اصل‌های فیزیکی رابطۀ بین برخی از کمیت‌های فیزیکی را توصیف می‌کنند و در دامنۀ وسیعی از پدیده‌های گوناگون طبیعت معتبرند.    
 2.   برای توصیف دامنۀ محدودتری از پدیده‌های فیزیکی از قانون‌های فیزیک استفاده می‌کنیم.    
 3.   مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر و تغییر‌ناپذیرند.    
 4.   هر چیزی که بتوان اندازه‌گیری کرد را کمیت می‌گویند و یکای هر کمیت مقدار معینی از آن کمیت و واحد اندازه‌گیری آن است.    

پاسخ: گزینۀ 4
گزینۀ 1: قانون‌های فیزیکی رابطۀ بین برخی از کمیت‌های فیزیکی را توصیف می‌کنند و در دامنۀ وسیعی از پدیده‌های گوناگون طبیعت معتبرند.
گزینۀ 2: برای توصیف دامنۀ محدودتری از پدیده‌های فیزیکی از اصل‌های فیزیک استفاده می‌کنیم.
گزینۀ 3: مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و دستخوش تغییر می‌شوند.
تألیفی

فیزیک: دانش بنیادی

2 کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

 1.   آنچه بیش از همه در پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده و می‌کند، تفکر نقادانه و اندیشه‌ورزی فعال است.    
 2.   برای آنکه بتوانیم مقادیر حاصل از اندازه‌گیری‌ها را با هم مقایسه کنیم برای هر کمیت باید یکای معینی تعیین کنیم.    
 3.   قوانین، مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی توسط آزمایش مورد آزمون قرار گیرند و برای آزمایش به اندازه‌گیری نیاز داریم.    
 4.   هر چیزی که قابل افزایش و کاهش باشد و بتوان آن را اندازه‌گیری کرد را کیفیت می‌گویند.    

پاسخ: گزینۀ 4
هر چیزی که قابل افزایش و کاهش باشد و بتوان آن را اندازه‌گیری کرد را کمیت می‌گویند.
تألیفی

مدل‌سازی در فیزیک

3 در شکل زیر شخصی در حال هل دادن جسمی می‌باشد. برای مدل‌سازی این شکل کدام گزینه نادرست است؟

 1.   جسم را به صورت یک ذره درنظر می‌گیریم.    
 2.   از نیروی هوا و باد چشم‌پوشی می‌کنیم.    
 3.   از نیروی اصطحکاک بین جسم و زمین چشم‌پوشی می‌کنیم.    
 4.   نمی‌توانیم از نیرویی که شخص بر جسم وارد می‌کند چشم‌پوشی کنیم.    

پاسخ: گزینۀ 3
از نیروی اصطحکاک و نیرویی که شخص بر جسم وارد می‌کند نمی‌توانیم چشم‌پوشی کنیم زیرا اثراتی مهم و تعیین کننده هستند.
تألیفی

مدل‌سازی در فیزیک

4 کدام گزینه در مورد مدل‌سازی موجود در شکل زیر نادرست است؟

 1.   پرتوهای نور را مدل‌سازی کرده‌ایم.    
 2.   باریکه نور را به صورت پرتوهای واگرا مدل‌سازی کرده‌ایم.    
 3.   پرتوهای بازتاب شده از جسم را به صورت پرتوهای واگرا مدل‌سازی کرده‌ایم.    
 4.   از مدل پرتوهای نور برای توضیح چگونگی تشکیل تصویر در دوربین عکاسی استفاده کرده‌ایم.    

پاسخ: گزینۀ 2
باریکۀ نور را به صورت پرتوهای موازی مدل‌سازی کرده‌ایم.
تألیفی

مدل‌سازی در فیزیک

5 شکل زیر سقوط برگ درختی را به طرف زمین نشان می‌دهد. کدام شماره حرکت برگ درخت به طرف زمین را بهتر مدل‌سازی کرده است؟ (پیکان‌هایی که به سمت بالا هستند نیروی مقاومت هوا و پیکان‌هایی که به سمت پایین هستند نیروی وزن برگ را نشان می‌دهند.)

 1.  
  1
     
 2.  
  2
     
 3.  
  3
     
 4.  
  4
     

پاسخ: گزینۀ 3
نیروی وزن برگ بزرگ‌تر از نیروی مقاوت هوا است که باعث سقوط برگ می‌شود، بنابراین شمارۀ 3 درست است.
تألیفی

اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی

6 کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

 1.   برای بیان کمیت‌های نرده‌ای، تنها از یک عدد و یکای مناسب آن استفاده می‌شود.    
 2.   برای بیان کمیت‌های برداری، افزون بر یک عدد و یکای مناسب آن، لازم است به جهت آن نیز اشاره کنیم.    
 3.   اگر علامت پیکان بالای یک کمیت برداری نیاید تنها اندازهٔ آن کمیت برداری (شامل عدد و یکا) بیان شده است.    
 4.   نیرو، شتاب، مسافت و جابه‌جایی همگی جزء کمیت‌های برداری هستند.    

پاسخ: گزینۀ 4
مسافت جزء کمیت‌های نرده‌ای است.
تألیفی

اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

7 کدام گزینه نادرست است؟

 1.   تعداد کمیت‌های فیزیکی، آنچنان زیاد است که تعیین یکای مستقل برای همهٔ آنها در عمل ناممکن است.    
 2.   برای انجام اندازه‌گیری‌های درست و قابل اطمینان به یکاهایی نیاز داریم که تغییر نکنند و دارای قابلیت بازتولید در مکان‌های مختلف باشند.    
 3.   مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها، هشت کمیت را به عنوان کمیت اصلی انتخاب کرد. یکای این کمیت‌ها را یکاهای اصلی می‌نامند.    
 4.   دستگاه یکاهایی که بیشتر دانشمندان به کار می‌برند را اغلب دستگاه متریک می‌نامند که به طور رسمی، دستگاه بین‌المللی (SI) نامیده شده است.    

پاسخ: گزینۀ 3
مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها، هفت کمیت را به عنوان کمیت اصلی انتخاب کرد.
تألیفی

اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

8 کدام گزینه درست است؟

 1.   بیشتر یکاهای فرعی، نامی مخصوص دارند.    
 2.   وابستگی بین کمیت‌های فیزیکی باعث می‌شود برای همهٔ کمیت‌های فیزیکی، یکای مستقل تعریف کنیم.    
 3.   بسیاری از کمیت‌های فیزیکی مستقل از یکدیگرند.    
 4.   بسیاری از کمیت‌های فیزیکی توسط رابطه‌ها و تعریف‌های فیزیکی به یکدیگر وابسته‌اند.    

پاسخ: گزینۀ 4
گزینۀ 1: برخی از یکاهای پرکاربرد فرعی، نامی مخصوص دارند.
گزینۀ 2: وابستگی بین کمیت‌های فیزیکی باعث می‌شود لازم نباشد برای همهٔ کمیت‌های فیزیکی، یکای مستقل تعریف کنیم.
گزینۀ 3: بسیاری از کمیت‌های فیزیکی مستقل از یکدیگر نیستند و توسط رابطه‌ها و تعریف‌های فیزیکی به یکدیگر وابسته‌اند.
تألیفی

اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

9 یکای نیرو ............ و معادل ............ است.

 1.   نیوتون
  N
  -
  kgm2s2
     
 2.   ژول
  J
  -
  kgm2s2
     
 3.   نیوتون
  N
  -
  kgms2
     
 4.   ژول
  J
  -
  kgms2
     

پاسخ: گزینۀ 3
F=ma1 F=1 kg×1 ms2=1 kgms2
تألیفی

اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

10 قطر هستۀ اتم اورانیوم 1/75×10-14 m است. قطر آن بر حسب میکرو و نانومتر کدام است؟

 1.  
  1/75×10-5 nm
  ،
  1/75×10-8 μm
     
 2.  
  1/75×10-23 nm
  ،
  1/75×10-20 μm
     
 3.  
  1/75×10-26 nm
  ،
  1/75×10-23 μm
     
 4.  
  1/75×10-8 nm
  ،
  1/75×10-5 μm
     

پاسخ: گزینۀ 1
1/75×10-14 m×106=1/75×10-8 μm
1/75×10-14 m×109=1/75×10-5 nm
×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده