اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی

فیزیک علمی تجربی است و هدف آن بررسی پدیده‌های فیزیکی در جهان پیرامون است. اساس تجربه و آزمایش، اندازه‌گیری است و برای بیان نتایج اندازه‌گیری، به طور معمول از عدد و یکای مناسب آن استفاده می‌کنیم. در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت، مانند طول، جرم، تندی، نیرو و زمان سقوط یک جسم، کمیت فیزیکی گفته می‌شود.

کمیت نرده‌ای:

برای بیان برخی از کمیت‌های فیزیکی، تنها از یک عدد و یکای مناسب آن استفاده می‌شود. این گونه کمیت‌ها، کمیت نرده‌ای نامیده می‌شوند. برای مثال، وقتی می‌گوییم جرم و طول قد شخصی به ترتیب 65 kg و 168 cm است ، از دو کمیت فیزیکی نرده‌ای برای توصیف این شخص استفاده کرده‌ایم.

کمیت برداری:

برای بیان برخی دیگر از کمیت‌های فیزیکی، افزون بر یک عدد و یکای مناسب آن، لازم است به جهت آن نیز اشاره کنیم. این دسته از کمیت‌ها را، کمیت برداری می‌نامند. مانند جابه‌جایی، سرعت، شتاب و نیرو. برای مثال، وقتی می‌گوییم جابه‌جایی دوچرخه سواری 42 km به طرف شمال و سرعت متوسط آن 25 kmh به طرف شمال است از دو کمیت برداری برای توصیف حرکت این دوچرخه سوار استفاده کرده‌ایم.
برای نوشتن کمیت‌های برداری، مانند نیرو و شتاب از علامت پیکان بالای نماد آن کمیت استفاده می‌کنیم. اگر علامت پیکان بالای یک کمیت برداری نیاید، مانند F و a، تنها اندازهٔ آن کمیت برداری (شامل عدد و یکا) بیان شده است.
مثال شخصی 4 متر به طرف شرق و سپس 3 متر به طرف شمال حرکت می‌کند. مسافت و جابه‌جایی آن را محاسبه کنید. مسافت کمیتی نرده‌ای می‌باشد در نتیجه:
تفاوت مسافت و جابه‌جایی
مسافت=d=3 m+4 m=7 m
جابه‌جایی=Δx=32+42=5 m
کمیت نرده‌ای و برداری
تألیفی

1 کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

  1.   برای بیان کمیت‌های نرده‌ای، تنها از یک عدد و یکای مناسب آن استفاده می‌شود.    
  2.   برای بیان کمیت‌های برداری، افزون بر یک عدد و یکای مناسب آن، لازم است به جهت آن نیز اشاره کنیم.    
  3.   اگر علامت پیکان بالای یک کمیت برداری نیاید تنها اندازهٔ آن کمیت برداری (شامل عدد و یکا) بیان شده است.    
  4.   نیرو، شتاب، مسافت و جابه‌جایی همگی جزء کمیت‌های برداری هستند.    

پاسخ: گزینۀ 4
مسافت جزء کمیت‌های نرده‌ای است.

بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده