سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 23 - بازگشتن کبک خرامان از کوه، و شتر پرنده را بر جناح رفتن، رشته دراز دادن، و کبوتر دیوانه را پر کم گذاشتن

1. چون بر سر چرخ لاجوردی

2. خورشید نهاد رو به زردی

3. معشوقهٔ آفتاب پایه

4. برداشت ز فرق دوست سایه

5. بر عزم شدن ز جای بر خاست

6. عذری به هزار لطف درخواست

7. او در سخن و رفیق خاموش

8. تا پاک دلش ببرده از هوش

9. حیرت زده مهر بر دهانش

10. تب لرزه گرفته استخوانش

11. دانست مسافر خردمند

12. کو را چه شکنجه شد زبان بند

13. اندیشهٔ او خطاب پنداشت

14. خاموشی او جواب پنداشت

15. لختی کف پای پر ز خارش

16. بوسید و گرفت در کنارش

17. پس محمل ناقه جست در بست

18. بگشاد عقال و تنگ بر بست

19. شد بر شتر و زمام بسپرد

20. شاهین برسید و کبک را برد

21. می‌رفت و دو چشم خون فشان‌تر

22. خونابهٔ چشم زو روان‌تر

23. چون ماه به برج خویشتن شد

24. وان سرو رونده در چمن شد

25. در گوشهٔ غم نشست مهجور

26. تن از دل و دل ز خرمی دور

27. با شب ز رفیق راز می‌گفت

28. نامش میگفت و باز میگفت

29. چون خسته شد از دل سیه روز

30. گفت این غزل از درون پر سوز


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود
* که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
شعر کامل
حافظ
* دلت گر به راه خطا مایلست
* ترا دشمن اندر جهان خود دلست
شعر کامل
فردوسی
* در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
* لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
شعر کامل
حافظ