سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 24 - گریستن لیلی در هوای آشنا، و موج درونه را بدین غزل آبدار بر روی آب آوردن

1. بازم غم عشق در سر افتاد

2. بنیاد صبوریم بر افتاد

3. باز این دل خسته درد نو کرد

4. خود را به وبال من گرو کرد

5. بازم هوسی گرفت دامن

6. کز عقل نشان نماند با من

7. باز این شب تیرهٔ جگر سوز

8. بر بست بروی من در روز

9. دودی که ز شوق در بر افتاد

10. از سینه گذشت و در سر افتاد

11. گویند که تا کی از در و بام

12. گه نامه دهی و گاه پیغام

13. آلوده شدی بهر دهانی

14. افسانه شدی بهر زبانی

15. بی درد که فارغست و خندان،

16. کی داند حال دردمندان؟!

17. غافل که همیشه بی‌خبر زیست،

18. او را چه خبر که بی‌دلی چیست؟!

19. با هر که غمی دهم برون من

20. داند غم من ولی نه چون من

21. گیرم که بود به پرده جایم

22. و ز حجرهٔ غم برون نیایم

23. این خانه شکاف، ناله زار

24. پوشیده کجا شود به دیوار

25. اکنون چه کنم حجاب آزرم

26. کافتاد ز چهره برقع شرم

27. در مجلس عشق جام خوردن

28. وانگه غم ننگ و نام خوردن

29. دست من و آستین یارم

30. گر خلق کنند سنگسارم

31. کاغذ چو شود نشانهٔ تیر

32. جز خوردن زخم چیست تدبیر

33. دف هر طرفی که رو بتابد

34. از لطمه کجا خلاص یابد؟!

35. عاشق که به زیر تیغ شد خم

36. از زخم زبان کجا خورد غم؟!

37. زین پس من و یار مهربانم

38. گر تیغ کشند و گر زبانم

39. گر کشته شوم به تیغ پولاد

40. باری برهم زدست بیداد

41. مرغی که بماند از پریدن

42. راحت بودش گلو بریدن

43. ای دوست که بی منی و با من

44. آتش زده یا تویی و یا من

45. گر تو دل شاخ شاخ داری

46. باری قدمی فراخ داری

47. با زاغ و زغن چنانکه دانی

48. شرح غم خویش می‌توانی

49. بی‌چاره من حصار بسته

50. در زاویهٔ عدم نشسته

51. کنجی و غمی به سینه چون کوه

52. زندانی تنگنای اندوه

53. گر دم زنم از درونهٔ تنگ

54. ترسم که خورم ز بام و در سنگ

55. چشمم به ستاره راز گوید

56. جانم غم رفته باز گوید

57. یاد تو چنان برد ز من هوش

58. کز هستی خود کنم فراموش

59. ناگاه که از خود آیدم یاد

60. باشم به هلاک خویشتن شاد

61. گر کرد زمانه بی وفایی

62. باری تو مکن که آشنایی

63. خونابهٔ دیده آب من ریخت

64. دل هم سر خود گرفت و بگریخت

65. گفتی که صبور باش و مخروش

66. این قصه، نمی‌کند دلم گوش

67. ای دوست، ز دوست دور بودن،

68. وانگاه، به دل، صبور بودن؟؟

69. چون من به هلاک جان سپردم

70. دور از تو ز دوری تو مردم

71. هر چند ز بخت خود به جانم

72. هر جور که بینم از تو دانم

73. دامن که ز کهنگی بخندد

74. تهمت به زبان خار بندد

75. عشقت ز دلم که سر به خون برد

76. آزار فلک همه برون برد

77. ما نطع حیات در نوشتیم

78. تو دیر بزی که ما گذشتیم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* به نام خداوند خورشید و ماه
* که او داد بر آفرین دستگاه
شعر کامل
فردوسی
* چهره ات گل در گریبان می کند آیینه را
* طره ات سنبل به دامان می کند آیینه را
شعر کامل
صائب تبریزی
* چون غنچه ز جمعیت دل انجمنی ساز
* برگ طرب خویش ز رنگین سخنی ساز
شعر کامل
صائب تبریزی